Navigacija

Javno saopštenje Saveta Republičke radiodifuzne agencije i Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije

Savet Republičke radiodifuzne agencije i Upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije, po okončanim Javnim konkursima za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog i radio programa, na osnovu odredbe člana 118 u vezi sa članom 84 Zakona o opštem upravnom postupku, dana 31. jula 2008. godine izdali su sledeće

JAVNO SAOPŠTENJE

Pozivaju se pravna i fizička lica, koja na području Republike Srbije emituju radio ili televizijski program posredstvom zemaljskih radiodifuznih stanica bez dozvole za emitovanje programa, da najkasnije do 31. avgusta 2008. godine obustave emitovanje programa.

Republička radiodifuzna agencija i Republička agencija za telekomunikacije će prema pravnim i fizičkim licima koja ne obustave emitovanje programa do 31. avgusta 2008. godine preduzeti sve mere predviđene Zakonom o radiodifuziji, Zakonom o telekomunikacijama i podzakonskim aktima.


Isto tako, protiv lica koja ne obustave emitovanje programa do 31. avgusta 2008. godine biće pokrenuti postupci zbog učinjenog prekršaja iz člana 113 stav 1 tačka 1 Zakona o radiodifuziji za koji se pravnom licu može izreći novčana kazna u iznosu od 300.000 do 1.000.000 dinara, a odgovornom licu u pravnom licu i fizičkom licu novčana kazna u iznosu od 20.000 do 50.000 dinara i prekršaja iz člana 98 stav 1 tačka 1 Zakona o telekomunikacijama za koji se pravnom licu može izreći novčana kazna od najmanje 60.000 dinara, a odgovornom licu u pravnom licu novčana kazna od najmanje 6.000 dinara.


U Beogradu,

31. jula 2008. godine

Back to top