Navigacija

Saopštenje od 04. novembra 2009. godine

Povodom navoda u medijima da će Televizija Palma započeti sa emitovanjem programa obaveštavamo javnost da je Savet RRA, na sednici održanoj dana 29.10.2009. godine, postupio po presudi Vrhovnog suda Srbije i doneo novu odluku kojom se preduzeću „Palma Ltd" d.o.o. Beograd zabranjuje da emituje program na području grada Beograda.

Na istoj sednici Savet RRA je odbio zahtev preduzeća „Palma Ltd" d.o.o. Beograd za izdavanje dozvole za emitovanje programa za područje grada Beograda na kanalu 34/8.

Suprotno tvrdnjama predstavnika „Palma Ltd" d.o.o. Beograd, Vrhovni sud Srbije nije nikada naložio Agenciji da TV Palmi izda dozvolu za emitovanje TV programa za područje grada Beograda na kanalu 34/8, već samo da odluči o njegovom zahtevu od 27.07.2006. godine, bez povreda pravila postupka koje su prvobitno bile učinjene. Upravo je to Savet Agencije i učinio na sednici od 29.10.2009. godine.

U Beogradu,
dana 4. novembra 2009. godine


Republička radiodifuzna agencija
zamenik predsednika Saveta

Goran Karadžić

Back to top