Navigacija

Obaveštenje emiterima oko izmirenja obaveze plaćanja naknade za emitovanje TV i radio programa

Emiteri izmiruju obavezu plaćanja naknade za emitovanje TV i radio programa po rešenju isključivo u skladu sa Zakonom o platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i "Službeni glasnik RS", broj 43/04 i 111/09).

Sve uplate izvršene suprotno odredbama navedenog Zakona, kao i uplate koje izvrše fizička lica u ime pravnih lica, neće se priznati kao izmirenje obaveze plaćanja naknade za emitovanje TV i radio programa po rešenju.

U Beogradu,
datum 12.02.2010. godine

Načelnik Finansijske službe
Rastko Stefanović, s.r.

Back to top