Navigacija

Saopštenje Republičke radiodifuzne agencije i Republičke agencije za elektronske komunikacije

Predstavnici Republičke radiodifuzne agencije i Republičke agencije za elektronske komunikacije održali su 15. septembra sastanak na kojem su usaglasili stavove o pitanjima nelegalnog emitovanja programa, digitalizacije emitovanja televizijskog programa i obaveze prenosa programa domaćih emitera u kablovskim sistemima.

Članovi Saveta RRA i Upravnog odbora RATEL-a izrazili su zabrinutost što, godinu dana od donošenja Zakona o elektronskim komunikacijama, nije počeo Zakonom predviđen inspekcijski nadzor nad korišćenjem radiofrekvencijskog spektra, u cilju suzbijanja nelegalnog emitovanja programa.

Posebno zabrinjava činjenica da je u poslednjih nekoliko meseci značajno povećan broj radijskih i televizijskih stanica koje emituju program bez dozvole.

Upozoreno je, pored ostalog, da rad pojedinih radio-stanica koje emituju program bez dozvole ometa rad sistema kontrole leta, što direktno ugrožava bezbednost avionskog saobraćaja. Dva regulatorna tela su usaglasila proceduru odlučivanja o obavezama kablovskih operatora da u svoju ponudu uvrste TV stanice koje imaju dozvolu RRA za emitovanje programa na teritoriji Republike Srbije.

Predstavnici dveju agencija detaljno su analizirali napredak u procesu digitalizacije emitovanja televizijskog programa i zaključili da to svakako mora da bude tema daljih razgovora na budućim zajedničkim sastancima.

Back to top