Navigacija

Stupio na snagu Zakon o elektronskim medijima

U skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 83/14), koji je stupio na snagu 13.08.2014, Republička radiodifuzna agencija promenila je naziv u:

REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Trg Nikole Pašića 5
11000 Beograd

Regulatorno telo za elektronske medije je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija.

Back to top