Navigacija

Program javne rasprave o Nacrtu predloga Strategije razvoja medijske usluge radija i audio-vizuelnih medijskih usluga u RS

Na osnovu čl. 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14), Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih usluga Regulatorno telo za elektronske medije sprovodi javnu raspravu o Nacrt predloga Strategije razvoja medijske usluge radija i audio-vizuelnih medijskih usluga u Republici Srbiji. (u daljem tekstu: Nacrt predloga)

2. Javna rasprava o Nacrtu predloga sprovodi se u periodu od 02. do 16. decembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje elektronskih medija: pružaoci medijskih usluga, operatori elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja, operatori multipleksa i dr.

Javna rasprava o nacrtima podzakonskih akata u formi okruglog stola održaće se u Beogradu 10.12.2015. godine, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića br. 5, IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije u 12 časova.

3. Tekst Nacrta podzakonskog akta biće postavljeni 01. decembra 2015. godine na veb-sajt Regulatornog tela za elektronske medije.

Primedbe, predlozi i sugestije podneose se Regulatornom telu za elektronske medije na e-mail: javna.rasprava@rem.rs ili poštom na adresu Regulatorno telo za elektronske medije, 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića br. 5.

4. Nakon završetka javne rasprave Regulatorno telo za elektronske medije analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

5. Konačan tekst Nacrta predloga biće objavljen 15. januara 2016. godine.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA

Goran Petrović, s.r.

Back to top