Навигација

Обавештење емитерима око измирења обавезе плаћања накнаде за емитовање ТВ и радио програма

Емитери измирују обавезу плаћања накнаде за емитовање ТВ и радио програма по решењу искључиво у складу са Законом о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/02 и 5/03 и "Службени гласник РС", број 43/04 и 111/09).

Све уплате извршене супротно одредбама наведеног Закона, као и уплате које изврше физичка лица у име правних лица, неће се признати као измирење обавезе плаћања накнаде за емитовање ТВ и радио програма по решењу.

У Београду,
датум 12.02.2010. године

Начелник Финансијске службе
Растко Стефановић, с.р.

Back to top