Навигација

Јавни конкурс за предлагање кандидата за једног члана Управног одбора ЈМУ Радио-телевизија Војводине

Јавни конкурс за предлагање кандидата за једног члана Управног одбора ЈМУ Радио-телевизија Војводине

Број: 05-2562/16-1
Датум: 12.10. 2016. године
Београд

Регулаторно телo за електронске медије, на основу члана 17. Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“ број 83/14) и Правилником о поступку именовања чланова Управног одбора Јавног медијског сервиса (Службени гласник РС“ број 143/14), расписује
 

ЈАВНИ КОНКУРС
за предлагање кандидата за једног члана 
Управног одбора Јавне медијске установе „Радио - телевизија Војводине"(РТВ)

Чланови Управног одбора именују се из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова установа јавног медијског сервиса (стручњаци из области медија, културе, менаџмента, права и финансија).

За чланове Управног одбора РТВ-а Савет Регулатора именује лица која живе и раде на подручју Аутономне покрајине Војводине.

Чланови Управног одбора не могу бити носиоци јавних функција и функција у политичкој странци, запослени код пружаоца медијске услуге, као ни лица чије би чланство у Управном одбору могло да доведе до сукоба интереса у складу са прописом који регулише спречавање сукоба интереса при обављању јавне функције.

Чланови Управног одбора не смеју обављати услуге и друге послове за установу јавног медијског сервиса.

Мандат чланова Управног одбора је пет година.

Једно лице може бити именовано за члана Управног одбора највише два пута.

Чланови управног одбора имају право на накнаду за свој рад у висини просечне нето зараде у јавном медијском сервису.

Предлог кандидата за чланове Управног одбора, треба да садржи :
- име и презиме;
- датум и годину рођења;
- школску спрему и занимање;
- адресу и контакт телефон кандидата и
- адресу и контакт телефон предлагача.

Уз предлог се доставља:
- радна биографија кандидата са образложењем;
- писана сагласност кандидата да прихвата кандидатуру;
- изјава кандидата да не постоје сметње из члана 17. Закона о јавним медијским сервисима и
- доказ да кандидат живи и ради на подручју Аутономне покрајине Војводине.

Кандидат уз предлог може да достави и другу додатну документацију за коју сматра да је од значаја за доношење одлуке о именовању. 

Предлози се достављају Регулатору лично или поштом у року од 15 дана од објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије"

Адреса је:
Регулаторно тело за електронске медије
Трг Николе Пашића бр. 5
11 000 Београд
Телефон за информације 011/20-28-700