Навигација

Закони и Стратегије

Овлашћења, права и надлежности Агенција предузима, спроводи, остварује и поступа на основу следећих законских прописа:

- Закон о електронским медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)

- Закон о јавним медијским сервисима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)

-   Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/2014)  

Закона о радиодифузији ("Сл. гласник РС", бр. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - др. закон, 62/2006, 85/2006 и 41/2009) - престао да важи даном ступања на снагу Закона о електронским медијима осим члана 76-94;
Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“ бр. 44/10);

Закона о оглашавању („Сл. гласник РС“ бр 79/05) - даном ступања на снагу Закона о електронским медијима престају да важе одредбе чл. 14-23 и чл. 94-98 Закона о оглашавању ("Службени гласник РС" број 79/05);

Закона о јавном информисању („Сл. гласник РС “бр 43/03, 61/05, 71/09) - престао да важи даном ступања на снагу Закона о јавном информисању и медијима;

Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и
„Сл. гласник РС“ бр. 30/10);
Закона о ауторскoм и сродним правима („Сл. лист СЦГ“ бр. 61/04);

Законa о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине
 („Сл. гласник РС“ бр. 46/06)
;
 

Закона о потврђивању Европске конвенције о прекограничној телевизији 
(„Сл. гласник РС“ бр. 42/09).

- Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 52/09 и 18/12) и Одлука о изменама стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр.18/12)

- Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године ("Сл. гласник РС", бр. 75/12)

Савет Републичке радиодифузне агенције донео је Стратегију развоја радиодифузије до 2013. године.