Навигација

Најчешћа питања

Да ли је дозвољен пренос предизборних скупова подносилаца изборних листа?

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на основу контроле програма пружалаца медијских услуга уочио да одређени пружаоци у оквиру предизборног програма емитују преносе (и снимке) скупова подносилаца предизборних листа.

Имајући у виду одредбу члана 47. став 1. тачка 5) Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/14, 6/16 – др. закон), којом је прописана обавеза пружалаца медијских услуга да у току предизборне кампање регистрованим политичким странкама, коалицијама и кандидатима обезбеди заступљеност без дискриминације, као и одредбе Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање („Службени гласник РС“ бр. 55/15), Савет Регулатора је закључио следеће:

Није забрањено емитовати без накнаде преносе или снимке скупова подносилаца изборних листа у оквиру предизборног програма и тада такви садржаји представљају информисање о предизборним активностима подносилаца изборних листа и кандидата, у смислу члана 2. став 6. Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање (у даљем тексту: Правилник).

Ако пружалац медијске услуге емитује без накнаде преносе скупова подносилаца изборних листа у оквиру предизборног програма дужан је да нарочито поштује следећа правила:

1. Пружалац медијске услуге мора обезбедити заступљеност свих подносилаца изборних листа без дискриминације, и то превасходно под једнаким програмским и техничким условима. То значи да он не може у току предизборне кампање преносити скуп једног или само одређеног броја подносилаца изборних листа, већ је дужан да преноси скупове свих подносилаца изборних листа, и то под једнаким програмским и техничким условима, обезбеђујући им свима исто или приближно време емитовања, време трајања преноса и квалитет тона и слике и др. (члан 47. став 1. тачка 5. Закона о електронским медијима и члан 6. Правилника);

2. Такав садржај мора бити одвојен звуком и сликом (најавна и одјавна шпица) од остатка програма и мора бити током целог трајања јасно означен текстуалним обавештењем (нпр. предизборни програм, парламентарни избори и сл.), на основу кога се јасно може закључити да је реч о предизборном програму (члан 4. ст. 1. и 2. Правилника);

3. Ако би пружалац медијске услуге емитовао уз накнаду пренос скупа подносиоца изборне листе (закупљени термин), такав садржај сматрао би се политичким оглашавањем и урачунавао би се у укупно дозвољено време оглашавања у једном пуном сату емитованог програма (члан 10. ст. 3. и 5. Правилника).

Да ли се у току предизборне кампање могу емитовати емисије које се на сатиричан начин баве друштвено-политичким актуелностима, будући да би се у тим емисијама вероватно обрађивали и неки догађаји који су се одиграли током кампање?

Забрана из члана 5. став 2. Правилника о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање не односи на такве садржаје, већ пре свега на ситуације у којима се у одређеној мери злоупотребљавају садржаји који нису информативне природе у циљу веће заступљености одређених подносилаца изборних листа у програму. Али, ако би у таквим емисијама гостовао неки од истакнутих представника подносилаца изборне листе или кандидат са те листе, тада би пружалац медијске услуге био дужан да тај садржај означи као предизборни програм и да обезбеди равноправности свих учесника у предизборној кампањи.

На који начин је дозвољено извештавање о резултатима истраживања јавног мњења?

Члан 16: Пружалац медијске услуге је дужан да приликом саопштавања резултата истраживања јавног мњења наведе:

  1. назив лица које је организовало спровођење истраживања;
  2. време и начин (метод) спровођења истраживања;
  3. узорак на коме је истраживање спроведено;
  4. максималну статистичку грешку;
  5. на чији захтев је истраживање спроведено (наручилац истраживања).

Пружалац медијске услуге не може представљати као репрезентативне резултате истраживања јавног мњења спроведеног у току програма поводом одређеног питања (радио или ТВ анкета) или резултате пригодне уличне анкете.

У случају спровођења истраживања јавног мњења у току програма поводом одређеног питања, пружалац медијске услуге је дужан да приликом саопштавања резултата тог истраживања наведе укупан број гласова (порука) који су примљени, без обзира на техничку основу њиховог пријема (нпр. телефонска веза, СМС, електронска пошта и сл.).

Које се законске одредбе примењују на начин емитовања политичког оглашавања?

Члан 10 став 5: На начин емитовања политичке огласне поруке примењују се одредбе члана 56. ст. 1. и 2. и 67. ст. 1 – 7, 10 – 13. и 15 – 18. Закона о електронским медијима и одредбе подзаконског акта којим се ближе уређују обавезе пружалаца медијских услуга у вези са телевизијским оглашавањем и телевизијском продајом.

Напомена: укупно трајање огласних порука, порука ТВ продаје, политичких огласних порука и закупљених термина („плаћених термина“) у једном пуном сату програма не сме да премаши 12 минута (код комерцијалних ПМУ) и 6 минута (код медијских јавних сервиса и ПМУ цивилног сектора).

На који начин се обележава блок политичких огласних порука?

Члан 10 став 6: У смислу става 5. овог члана, најавна и одјавна шпица блока политичких огласних порука мора садржати текстуално обавештење у телевизијском програму, односно звучно обавештење у радијском програму, на основу кога се јасно може закључити да је реч о политичком оглашавању (нпр. политички маркетинг, изборни маркетинг, политичке рекламе).

Да ли је дозвољено емитовати политичке огласне поруке у истом блоку са порукама које немају политичку природу?

Члан 10 став 7: У смислу става 5. овог члана, политичке огласне поруке не могу бити емитоване заједно, односно у истом блоку са огласним порукама које немају политичку природу.

Да ли је дозвољено учешће малолетних лица у програму у политичке сврхе?

Члан 24 став 4 Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга: Забрањено је користити учешће малолетника у програму у политичке сврхе или на други начин злоупотребљавати то учешће.

Да ли је дозвољено учешће малолетних лица у програму у политичке сврхе?

Члан 24 став 4 Правилника о заштити права малолетника у области пружања медијских услуга: Забрањено је користити учешће малолетника у програму у политичке сврхе или на други начин злоупотребљавати то учешће.

Да ли је дозвољено објављивати резултате истраживања јавног мњења у ударном термину емисије вести?

Члан 7 став 2: Пружалац медијске услуге не може објавити резултате истраживања јавног мњења поводом расписаних избора у ударном термину емисије вести (нпр. наслови, „хедови“, вест дана, прва или најважнија вест и сл.).

На који начин су републичка и покрајинска Јавна медијска установа дужне да представе изборне листе и кандидате?

Члан 8 став 1: Јавна медијска установа „Радио-телевизија Србије“ и Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине“ дужне су да у свом програму равномерно и без дискриминације, под истим програмским и техничким условима, представе све изборне листе и кандидате, придржавајући се споразума који су закључиле у складу са чланом 51. Закона о избору народних посланика.

На који начин су комерцијални ПМУ дужни да представе изборне листе и кандидате?

Члан 8 став 2: Ако комерцијални пружалац медијске услуге или пружалац медијске услуге цивилног сектора представља изборне листе или кандидате, дужан је да то чини у складу са споразумом из става 1. овог члана.

Да ли је закупљени термин подносиоца изборне листе или кандидата у програму ПМУ исто што и политичка огласна порука?

Члан 10 став 3: Ако подносилац изборне листе или кандидат закупи термин у програму пружаоца медијске услуге, садржај емитован у том периоду сматраће се политичком огласном поруком.

Које се законске одредбе примењују на садржај политичког оглашавања?

Члан 10 став 4: На садржај политичке огласне поруке примењују се одредбе закона којим се уређује област оглашавања, одредбе члана 56. ст. 3. и 8. Закона о електронским медијима и одредбе подзаконског акта којим се ближе уређују обавезе пружалаца медијских услуга у вези са садржајем аудио-визуелних комерцијалних комуникација.

Да ли се забрана емитовања играних, документарних, забавних и других сличних садржаја у којима се појављују функционери или истакнути представници изборне листе или кандидати односи на све сличне програмске садржаје, без обзира на то када су произведени?

Члан 5 став 3: Забрана из става 2. овог члана не односи се на програмске садржаје који су произведени најмање једну годину пре него што су избори расписани.

Да ли се функционери или истакнути представници подносилаца изборних листа или кандидати смеју појављивати као водитељи, спикери, репортери или у другом својству током предизборне кампање?

Члан 5 став 4: Функционер или истакнути представник подносиоца изборне листе или кандидат не сме се током предизборне кампање појавити у програму пружаоца медијске услуге као водитељ, спикер, репортер или у другом сличном својству, без обзира на природу програмског садржаја.

Када почиње предизборна тишина?

Члан 4 став 4: Предизборни програм не сме се емитовати 48 часова пре дана одржавања избора и на дан одржавања избора до затварања бирачких места.

Да ли је дозвољено емитовати необележени предизборни програм у виду информативног програма?

Члан 5 став 1: Забрањено је прикривено емитовати предизборни програм у виду информативног или друге врсте програма.

Да ли је дозвољено емитовати игране, документарне, забавне или друге сличне програмске садржаје у којима се појављују функционери или истакнути представници подносиоца изборне листе или кандидати?

Члан 5 став 2: Забрањено је током предизборне кампање емитовати игране, документарне, забавне или друге сличне програмске садржаје у којима се појављује функционер или истакнути представник подносиоца изборне листе или кандидат.

На који начин је дужан пружалац медијске услуге да извештава о предизборним активностима подносилаца изборних листа и кандидата?

Члан 6 став 1: Пружалац медијске услуге је дужан да приликом информисања о предизборним активностима подносилаца изборних листа и кандидата обезбеди њихову заступљеност у програму без дискриминације.

Шта подразумева информисање о предизборним активностима без дискриминације?

Члан 6 став 2: Информисање из става 1. овог члана мора бити истинито, објективно, потпуно и благовремено, те се на њега примењују одредба члана 47. став 1. тачка 1) Закона о електронским медијима и одредбе подзаконског акта којим се ближе уређује испуњавање обавеза пружалаца медијских услуга у вези са поштовањем права на истинито, потпуно и благовремено информисање.

На који начин ПМУ морају извештавати о току и резултатима избора?

Члан 7 став 1: Пружалац медијске услуге може податке о току и резултатима избора означити као званичне само ако су они саопштени од стране надлежног органа јавне власти, док подаци саопштени од стране неког другог лица морају бити означени као незванични.

Какве су обавезе ПМУ у вези са чувањем и доставом снимака током предизборне кампање

За разлику од претходне изборне кампање када је постојала обавеза доставе снимака сваког петка од почетка изборне кампање за претходних седам дана, ПМУ сада ту обавезу немају, али имају обавезу  на основу  чланова 24. и 47. став 2. Закона о електронским медијима и члана 69. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС" бр. 83/2014.)   да чувају снимак свог програма у трајању од 30 дана и да га на захтев Регулаторног тела за електронске медије доставе.

Због хитности поступања током предизборне кампање, на захтев Регулаторног тела за електронске медије, рок за доставу снимка свог телевизијског програма у WMV, а за радијске програме у МП3 формату је 24 сата.

Какве су обавезе пружалаца медијских услуга у вези са локалним и покрајинским нивоом избора?

Члан 3 став 1: Ако су избори расписани само за одређено подручје у оквиру Републике Србије (нпр. аутономна покрајина, град или општина), предизборни програм може емитовати само пружалац медијске услуге чија зона покривања обухвата подручје за које су избори расписани, и то пружалац медијске услуге покрајинског нивоа покривања, ако су изборни расписани за подручје одговарајуће аутономне покрајине, а пружалац медијске услуге регионалног или локалног ниво покривања, ако су избори расписани за одговарајућу општину или град.

Да ли смеју ПМУ да извештавају о току предизборне кампање за изборе на подручју које не обухвата њихова зона покривања?

Члан 3 став 2: Одредбом става 1. овог члана не искључује се право пружаоца медијске услуге да на општи начин информише кориснике медијских услуга о току предизборне кампање на подручју које не обухвата његова зона покривања.

Која врста ПМУ не сме да емитује предизборни програм?

Члан 3 став 3: Предизборни програм не може емитовати пружалац медијске услуге који у свом програмском елаборату није предвидео да ће емитовати вести и програм актуелности.

Да ли ПМУ који у свом елаборату нису предвидели да ће емитовати вести и програм актуелности смеју да емитују политичко оглашавање?

Члан 3 став 4: Забрана из става 2. овог члана не односи се на емитовање политичког оглашавања, осим ако је реч о пружаоцу медијске услуге чији је програм специјализован за садржаје намењене деци, односно малолетницима.

На који начин треба обележити предизборни програм?

Члан 4 став 1: Предизборни програм мора бити одвојен звуком и сликом (најавна и одјавна шпица) од остатка програма.

Да ли се предизборни програм обележава само на почетку и крају?

Члан 4 став 2: У оквиру аудио-визуелне медијске услуге предизборни програм током целог трајања мора бити јасно означен текстуалним обавештењем (нпр. предизборни програм, председнички избори и сл.), изузев ако је реч о политичком оглашавању.

Да ли је дозвољено емитовати предизборни програм пре или након емитовања дечије емисије?

Члан 4 став 3: Предизборни програм се не сме емитовати у току и најмање десет минута пре или након емитовања дечије емисије, односно емисије намењене малолетницима.

Која је функција Републичке радиодифузне агенције?

Републичка радиодифузна агенција (у даљем тексту: Агенција) је основана Законом о радиодифузији („Службени гласник РС”, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06, 86/06 и 41/09) као независна организација која врши јавна овлашћења, са циљем обезбеђивања услова за ефикасно спровођење и унапређивање утврђене радиодифузне политике у Републици Србији на начин примерен демократском друштву. Агенција је самостална и функционално је независна од било ког државног органа, као и од свих организација и лица која се баве делатношћу производње и емитовања радио и телевизијских програма или са њима повезаним, споредним или изведеним делатностима.

У складу са Законом о радиодифузији Агенција је надлежна да врши надзор над применом Закона, издаје дозволе за емитовање програма на основу Плана расподеле радиофреквенција, прописује правила која су обавезујућа за емитере, надзире рад емитера, обавља послове у области радиодифузије с циљем заштите малолетника, примене прописа о ауторским и сродним правима и спречавање емитовања програма који садрже информације којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања одрећеној раси, вери, нацији, етничкој групи или полу.

Поред свега горе наведеног Агенција је надлежна да одлучује о представкама физичких и правних лица и о приговорима емитера у вези са радом других емитера (члан 8 став 1 тачка 7 Закона о радиодифузији).

Ко може да поднесе представку/приговор у вези са садржајем програма и понашањем емитера?

Физичка и правна лица имају право да Агенцији подносе представке у вези са садржајем програма емитера, ако сматрају да се тим програмима вређају или угрожавају њихови лични интереси или општи интерес (члан 14 став 1 Закона о радиодифузији).

Емитер може поднети Агенцији приговор на поступање другог емитера услед чега трпи или може да претрпи штету (члан 15 став 1 Закона о радиодифузији).

Како Савет РРА поступа по поднетим представкама/приговорима у вези са садржајем програма и понашањем емитера?

Агенција по пријему представке/приговора разматра да ли је потпуна и разумљива (уредна). Уколико је представка неуредна налаже подносиоца представке/пријаве да исту уреди.

Уколико је представка уредна приспелу представку или приговор Агенција одмах упућује на изјашњавање емитеру.

Како емитер мора да поступи по поднетим представкама/приговорима у вези са садржајем програма и понашањем емитера?

Емитер је дужан да се о достављеној представци или приговору изјасни у року од 15 дана.

Ако се емитер не изјасни или обавести Агенцију да је представка неоснована, а Савет и поред тога сматра да је иста основана, Савет је дужан да предузме одговарајуће мере према емитеру као и да подносиоца представке упути на који начин може правно да заштити свој интерес (члан 14. став 3. и 4. Закона о радиодифузији).

Какве мере може Савет да изрекне емитеру на основу поднете представке/приговора у вези са садржајем програма и понашањем емитера?

Савет РРА може да изрекне мере предвиђене Законом о радиодифузији, а то су опомена и упозорење, као и привремено или трајно одузимање дозволе за емитовање програма.

Такође одговарајућом мером у овом случају сматра се и подношење прекршајне или кривичне пријаве, или иницирање одговарајућег поступка пред надлежним државним органом.

Како написати и поднети представку/приговор у вези са садржајем програма и понашањем емитера?

У наставку можете да преузмете модел представке/приговора који садржи све потребне елементе. Молимо да представка/приговор буду читко исписани или откуцани. Оригинал представке/приговора са потписом потребно је доставити поштом на адресу Агенције.

Контакт адреса РЕМ:

Трг Николе Пашића 5
11000 Београд
Тел: 011/2028700
Факс: 011/2028745
e-mail: office@rem.rs
Образац пријаве за преузимање.

Питања

Back to top