Navigacija

Odluke o izdavanju dozvola

Regulatorno telo za elektronske medije na osnovu člana 92. Zakona o elektronskim medijim izdaje dozvolu kojom se stiče pravo pružanja usluge televizijskog emitovanja, kao i medijske usluge radija, putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa na osnovu sprovedenog javnog konkursa koji raspisuje Regulator u skladu sa zakonom.

Pre raspisivanja javnog konkursa, Regulator pribavlja podatke:

Regulator donosi bliža pravila kojima se utvrđuju minimalni uslovi koje moraju ispuniti podnosioci prijava na javni konkurs, odnosno imaoci dozvole za pružanje medijske usluge: tehnički, organizacioni i programski.

Oglas kojim se raspisuje javni konkurs za izdavanje dozvola objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i veb-sajtu Regulatora.

Regulator objavljuje listu lica koja su stekla pravo na pružanje medijske usluge, na način na koji je objavljen oglas za javni konkurs.

Kada regulatorno telo za elektronske komunikacije dostavi Regulatoru dozvolu za korišćenje radio-frekvencije, odnosno posle dostavljanja Regulatoru ugovora o pristupu multipleksu, Regulator izdaje dozvolu za pružanje medijske usluge koja se upisuje u Registar medijskih usluga koji Regulator vodi i redovno ažurira.

Back to top