Navigacija

O nama

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, na način primeren demokratskom društvu.

Regulator je funkcionalno i finansijski nezavisan od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatora. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Regulator je odgovoran Narodnoj skupštini, a za vršenje stručnih i administativnih poslova obrazovane su stručne službe Regulatora čija su osnovna pravila organizacije i način rada propisani Statutom.

Sedište Regulatora je u Beogradu, na adresi Trg Nikole Pašića br. 5.

Organi Regulatora su Savet i predsednik Saveta.

 

Savet ima devet članova, koje bira Narodna Skupština Republike Srbije iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Regulatora. Način rada Saveta utvrđen je Poslovnikom o radu Saveta.

 

Savet Regulatora čine:

Zamenik predsednika Saveta, Goran Petrović

Olivera Zekić

Aleksandra Janković

Prof. mr Goran Peković

Đorđe Vozarević

Radoje  Kujović

 

Stručne službe Regulatora

Grafički prikaz organizacione strukture Agencije

Finansiranje Ragulatora

Finasiranje Regulatora vrši se u skladu sa Finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Savet. Saglasnost na finasijski plan daje Narodna skupština, a svi obračuni prihoda i rashoda Regulatora podležu godišnjoj reviziji od strane nezavisnog ovlašćenog revizora Izveštaji Revizora

Prihod Regulatora čine sredstva ostvarena od naknade koju pružalac medijske usluge plaća za pravo na pružanje medijske usluge.

Zamenik predsednika Saveta

Goran Petrović

Rođen 20. 08. 1956. godine u Kragujevcu.

Završio Prvu kragujevačku gimnaziju u Kragujevcu, prirodno-matematički smer.

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Položio je državni ispit za rad u organima državne uprave.

Novinarstvom počinje da se bavi kao student i jedan je od pokretača osnivanja lista „POGLEDI“, glasila studenata u to vreme Univerziteta „Svetozar Marković“ u Kragujevcu.

Po završetku studija, u periodu 1982 – 1993. godine, novinar je i jedan od urednika ovog lista, koji je 1990. godine štampan u tiražu od preko 200.000 primeraka, sa jasno profilisanom demokratskom opcijom nacionalne orijentacije.

Objavljivao je u „Književnim novinama“ i „Književnoj reči“.

Više godina uređivao i vodio autorsku radio emisiju „Hronika najavljene smrti“ na „Drugoj boji“ JP „Radio-televizija Kragujevac“, čiji je jedan od osnivača 1997. godine.

U periodu 1997-2000. godine radio kao autor i voditelj serijala pod nazivom „Informativni razgovor“ na televiziji Kragujevac.

Odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije izabran za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije, 31. marta 2011. godine.

Maja 2014. godine Odlukom Saveta izabran za zamenika predsednika Republičke radiodifuzne agencije. 

Od februara 2016. godine Odlukom Saveta Regulatornog tela za elektronske medije preneta su mu prava i obaveze predsednika Saveta, do izbora predsednika.

Kao diplomirani pravnik obavljao je više različitih funkcija:

 • pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske i pravne poslove u Zdravstvenom centru „dr Mihajlo Ilić“ u Kragujevcu,
 • pomoćnika direktora za opšte i pravne poslove u Apotekarskoj ustanovi Kragujevac,
 • načelnika Odeljenja za imovinu u Gradskoj upravi za imovinu grada Kragujevca,
 • načelnika Gradske uprave za imovinu grada Kragujevca,
 • načelnika Gradske uprave za investicije i razvoj grada Kragujevca.

Sa uspehom je završio:

 • međunarodnu letnju školu “HEALTH-CARE MANAGEMENT” 2003. i 2002. godine, u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj - Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija,
 • program: ECPD International Postgraduate Program “Primary Prevention of Addictive Diseases” 2003. godine, u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj - Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija,
 • program „Menadžment u zdravstvu III“ 2004. godine, na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu – Institut za menadžment,

Otac je dva sina.

 

Članovi Saveta:

Olivera Zekić 

Za člana Saveta izabrana je 24.jula 2015. godine odlukom Skupštine Srbije o izboru članova Saveta ("Sl. glasnik RS" br. 65/15).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Janković 

Rođena  5. marta 1959. u Kragujevcu, osnovnu školu "Janko Veselinović", a potom i jedanaestu beogradsku  gimnaziju završila u Beogradu. Završila dve godine Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (prosek 9,00), a nakon toga Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, klinički smer (prosek 9,34).

Od 1987. do 1991. , sa kolegom Žarkom Koraćem,radila kao voditelj TV- emisije: "Nedeljnik", odgovarajući na pisma i pitanja dece, uz pružanje preporuka za vaspitno- obrazovni rad sa decom,  namenjenih kako deci, tako i roditeljima i vaspitačima.

U periodu od 1987. do 1991. bila saradnik u redakciji školskog i obrazovnog programa Televizije Beograd, učestvujući u planiranju, realizaciji i vođenju emisija "Nedeljnik" i "Tribina". Bila saradnik i konsultant za emisije "Krugovi života" ( redakcija naučnog programa Televizije Beograd), "Halo, direktore" i "U snu san" (redakcija zabavno- rekreativnog programa Televizije Beograd. ). 

Godinu dana (1989-1990.) radila kao autor i voditelj emisije "TV APEL", prvog psihološkog savetovališta na televiziji (najpre na "OK kanalu", a zatim na "Trećem kanalu" TV Beograd).

Od 7. marta 1988. do 30. novembra 2001. godine radila kao klinički psiholog u Institutu za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra u Beogradu (odeljenje za psihoze).

Od septembra 2000. godine do septembra 2003. radila kao saradnik "Pravoslavnog Pastirsko - savetodavnog centra arhiepiskopije beogradsko – karlovačke",  i to kao psihoterapeut  u savetovalištu, a svake subote i kao koordinator razgovora o veri sa grupom mladih polaznika škole za pastirske osnove savetodavnog rada.

Bila je autor i voditelj TV emisije "Sabornik", koja se bavila najrazličitijim aspektima religioznosti, vere i crkvene prakse SPC : emitovana od 7. januara 2002. do 10. marta 2007. godine.

Funkciju narodnog poslanika "Srpskog pokreta obnove" u Skupštini Srbije, obavljala je u dva saziva: od juna do oktobra 1993. i od 24. januara 1994. do 3. juna 1998. godine.

Na poziv "USIA" ( "United States Information Agency") boravila 1996. u SAD, učestvujući u internacionalnom projektu: "Women in politics".

Od 11. juna 2008. do 11. juna 2012. obavljala funkciju narodnog poslanika "Nove Srbije" u Skupštini Republike Srbije.

Po napuštanju političke delatnosti, zaposlila se , kao klinički psiholog,  u Kliničkom Centru Srbije, osnovala Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu, kojim rukovodi od 24. januara 2013. godine.

Za člana Saveta REM-a izabrana je odlukom Skupštine Srbije- 3. marta 2016. godine.

Radno iskustvo:

 • Tokom studija učestvovala u različitim studentskim organizacijama i pokretima ("Multignosis", "ALGRENA - Alternativna grupa za resocijalizaciju narkomana", "Centar za razvijanje zdravih stilova življenja") kao i istraživanjima (projekat prof. dr Josipa Bergera – "Standardizacija VAIS skale", istraživanja u sektoru marketinga listova "Borba", "Politika", "Delo").
 • Tokom 1987. godine sa kolegom, kliničkim psihologom Emilom Kupekom, vodila program psihološko preventivnog rada u Domu omladine "Pinki".
 • U istoj ustanovi učestvovala u psihološko - preventivnom radu sa decom i savetodavnom radu sa roditeljima (zabavište "Družionica").
 • Od 1987. do 1991. radila kao voditelj TV- emisije: "Nedeljnik", u kojoj je sa kolegom Žarkom Koraćem, odgovarala na pitanja dece, uz pružanje preporuka za vaspitno- obrazovni rad sa decom,  namenjenih kako deci, tako i roditeljima i vaspitačima. Emisija se emitovala na teritoriji čitave bivše Republike Jugoslavije i bila jedina, takve vrste, od tog vremena do danas.
 • U periodu od 1987. do 1991. bila saradnik u redakciji školskog i obrazovnog programa Televizije Beograd, učestvujući u planiranju, realizaciji i vođenju emisija "Nedeljnik" i "Tribina". Bila saradnik i konsultant za emisije "Krugovi života" ( redakcija naučnog programa Televizije Beograd), "Halo, direktore" i "U snu san" (redakcija zabavno- rekreativnog programa Televizije Beograd. ). 
 • Godinu dana (1989-1990.) radila kao autor i voditelj emisije "TV APEL", prvog psihološkog savetovališta na televiziji (najpre na "OK kanalu", a zatim na "Trećem kanalu" TV Beograd).
 • Od 1992. do 1994. vodila rubriku "Psiholog vam odgovara" u časopisu "Sabor".
 • Od 7. marta 1988. do 30. novembra 2001. godine radila kao klinički psiholog u Institutu za psihijatriju Univerzitetskog Kliničkog Centra u Beogradu (odeljenje za psihoze), gde je, pored svakodnevnih individualnih seansi (sa hospitalizovanim, ali  i dispanzerskim klijentima ) vodila i 3 tipa psihoterapijskih grupa, po jedan put nedeljno : sa studentima psihologije i medicine, sa psihotičnim klijentima i sa klijentima dijagnostikovanim kao poremećaji licnosti.
 • Od septembra 2000. godine do septembra 2003. radila kao saradnik "Pravoslavnog Pastirsko - savetodavnog centra arhiepiskopije beogradsko – karlovačke",  i to kao psihoterapeut  u savetovalištu, a svake subote i kao koordinator razgovora o veri sa grupom mladih polaznika škole za pastirske osnove savetodavnog rada.
 • Septembra 2011. bila je član komisije za odabir kandidata za veroučitelje, kojom je predsedavao episkop hvostanski g. Atanasije Rakita.
 • Bila je autor i voditelj TV emisije "Sabornik", koja se bavila najrazličitijim aspektima religioznosti, vere i crkvene prakse SPC.
 • Emisija je bila prikazivana na Prvom programu RTS, svake nedelje u 11.30, od 7. januara 2002. do 10. marta 2007. godine.
 • Funkciju narodnog poslanika "Srpskog pokreta obnove" u Skupštini Srbije, obavljala je u dva saziva: od juna do oktobra 1993. i od 24. januara 1994. do 3. juna 1998. godine.
 • Na poziv "USIA" ( "United States Information Agency") boravila 1996. u SAD, učestvujući u internacionalnom projektu: "Women in politics".
 • Bila je jedna od osnivačica humanitarne organizacije: "Spona".
 • Od  8. oktobra 2007. do 5. septembra 2008. godine radila kao posebni savetnik za odnose sa javnošću ministra infrastrukture Velimira Ilića, u Ministarstvu za infrastrukturu Vlade Republike Srbije.
 • Od 11. juna 2008. do 11. juna 2012. obavljala funkciju narodnog poslanika "Nove Srbije" u Skupštini Republike Srbije.
 • Po napuštanju političke delatnosti, kako u Skupštini, tako i u stranci, 01. 12. 2012. zaposlila se u Kliničkom Centru Srbije, kao klinički psiholog, gde je osnovala Odsek za sprečavanje zlostavljanja na radu.
 • Od 24. januara 2013. radi u Kliničkom Centru Srbije kao rukovodilac Odseka za sprečavanje zlostavljanja na radu.

Ostale veštine: 

 • engleski jezik: pišem i tečno govorim.
 • italijanski jezik: pišem i tečno govorim.

Profil:

 • Precizna i pouzdana u izvršavanju radnih zadataka.
 • Ambiciozna i zainteresovana za  dalje učenje i usavršavanje.
 • Potpuno predana radu i spremna za dodatno angažovanje na poslu.
 • Korisna za timski rad, efikasna u izvršavanju zadataka, ali sposobna i za samostalni  rad i preuzimanje odgovornosti pri donošenju odluka.
 • Samoinicijativna i kooperativna, kreativna.
 • Odgovorna  kao radnik i saradnik, kritična prema sebi, otvorena za dijalog.

Seminari i kursevi:         

 • Završena edukacija iz transakciono – analitičke terapije.
 • Završen kurs Neurolingvističkog programiranja.
 • Završena obuka za psihoterapiju poremećaja ličnosti.
 • Završena obuka za analitički orijentisanu psihoterapiju psihoza, graničnih i narcističkih poremećaja ličnosti.
 • Završena obuka za posredovanje u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu.
 • Učešće, u svojstvu predavača, u brojnim seminarima namenjenim obuci kandidata za rad u elektronskim medijima.

prof. mr Goran Peković

Rođen je 1962. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu kao i fakultet.

Mr Goran Peković je redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Šef Katedre za Filmsku i televizijsku produkciju. 

Kao predavač po pozivu držao je predavanja na više međunarodnih fakulteta i programa. Osnivač je smera Produkcije na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci. Objavio je preko 30 radova iz oblasti medija i medijskog zakonodavstva, koji su prevođeni na engleski, ruski, nemački, francuski i mađarski. Aktivno se bavi humanitarnim radom i zastupanjem prava osoba sa invaliditetom i svih drugih manjinskih grupacija. Dobitnik je nagrade UEPS-a i Srebrne medalje Univerziteta umetnosti u Beogradu. 

Za člana Saveta izabran 16. decembra 2009. godine, odlukom Skupštine Srbije o izboru članova Saveta („Sl. glasnik RS“ br. 104/09), a reizabran je 14.10.2016. godine.

Živi u Beogradu, oženjen, ima sina Vida.
 

 

Đorđe Vozarević

Rođen 1965.godine u Sremskoj Mitrovici.

Školovao se u Novom Sadu. Završio Filozofski fakultet, smer sociologiju. 

Predavao sociologiju i filozofiju od 1993. do kraja 2000.godine. Prešao na televiziju Apolo, gde je radio od januara 2001. do oktobra 2016. godine. U međuvremenu stekao magistarsko zvanje na Privrednoj akademiji iz oblasti medija. 

Bio je član Upravnog odbora JMU RTS od 2011. do 2016. godine. Ponovo je izabran u UO RTS 2016. godine, gde je bio član do avgusta 2016. Oženjen je, otac je dva deteta. Živi u Novom Sadu. 

Za člana Saveta REM-a izabran je 14.10.2016.godine.

 

 

dipl. spec. pedagog Radoje Kujović

Rođen je 1950. godine u Bijelom  Polju gde je završio  osnovnu školu i gimnaziju. Višu pedagošku školu je završio u Beogradu 1973. godine, a Defektološki fakultet (FASPER) 1979. godine.

Po završenom fakultetu, radio je  kao specijalni pedagog, a od 1983. godine  radio je u Gradskoj organizaciji gluvih Beograda, a od 2000. godine radi u Savezu gluvih i nagluvih Srbije, kao sekretar.

Dugo godina je obavljao funkciju predsednika Koordinacionog odbora invalidskih organizacija grada Beograda i svojim doprinosom značajno poboljšao informisanje osoba sa invaliditetom kroz elektronske medije, a posebno preko Gradskog javnog servisa Studija B.

Kao dugogodišnji poznavalac socijalne problematike osoba sa invaliditetom bio je angažovan od strane Ministarstva  rada i socijalne politike u izradi: Zakona protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o socijalnoj zaštititi RS i mnogih drugih zakona koji se tiču osoba sa invaliditetom (iz oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, informisanja, sporta itd...).

Kao koordinator Radnih grupa dao je značajan doprinos u   standardizaciji srpskog znakovnog jezika i izradi Zakona o upotrebi znakovnog jezika za gluva lica koji je usvojen 2015. godine.

Učesnik je Svetskog kongresa gluvih u Kanadi, Montrealu 2003 godine, Svetskog kongresa gluvih u Madridu 2007. godine, Međunarodne konferencije evropskog foruma invalida u Atini kao i u Briselu. Autor je i organizator petnaest Škola učenja znakovnog jezika. Član je Saveta osoba sa invaliditetom i član Upravnog odbora Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Stalnom inicijativom i zalaganjem Saveza, kroz saradnju sa RRA i REM-om, stvorena je mogućnost da gluva lica putem znakovnog jezika prate određene sadržaje koji su bitni za njih. Na Javnom servisu RTS je pokrenuo emisiju ,,Vesti za gluva lica'' 2006. godine, koje se emituju svakog dana, kao i druge emisije koje su različitim tehnikama prilagođene gluvim i nagluvim licima. Dao je veliki doprinos  u stvaranju emisije  o osobama sa invaliditetom ,,Mesto za nas'' na RTS. Osnivač je informativnog časopisa ,,Naš svet'' – Časopisa za društvena, kulturna  i životna pitanja gluvih i nagluvih Srbije.

Oženjen je i otac je dva sina.

Za člana Saveta REM-a izabran je 27.12.2016. godine.