Навигација

Јавне набавке

Поступак јавних набавки унутар Регулаторног тела за електронске медије уређен је Правилником о ближем уређивању поступка јавних набавки који је донет у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл.гласник РС“ бр.106/13) и Закона о електронским медијима, а на основу Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Годишњи план јавних набавки за текућу годину доноси се у року од 15 дана од дана усвајања финансијског плана од стране Народне скупштине Републике Србије.

Усвојен Годишњи план јавних набавки, измене и допуне плана објављен је на Порталу јавних набавки.


Јавне набавке за 2020. годину:

Јавна набавка добара - гориво

Јавна набавка услуга - услуге набавке авионских карата и хотелског смештаја у иностранству за потребе обављања делатности

Јавна набавка услуга - услуге чишћења пословних просторија

- Јавна набавка услуга - услуге осигурања

- Јавна набавка услуга - услуге одржавања и дораде софтвера за мониторинг

- Јавна набавка добара - рачунарска опрема

- Јавна набавка добара - резервни делови за рачунарску опрему и рачунарски материјал


Архива јавних набавки

 
Back to top