Navigacija

Izdate prve dozvole kablovskim emiterima

Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je odluku o izdavanju prvih 12 dozvola za emitovanje programa kablovskim emiterima, čime je, u skladu sa Zakonom o radiodifuziji,  otpočela završna faza regulisanja radiodifuzije u oblasti satelitske i kablovske distribucije programa u Republici Srbiji.

Na poziv RRA, podneti su zahtevi za 151 emitera koji traže da emituju program putem kabla ili satelita. Od tog broja, 86 emitera već poseduje dozvolu Agencije za zemaljsko emitovanje programa. 

Republička radiodifuzna agencija planirala je da do kraja 2011. godine u potpunosti završi postupak izdavanja dozvola emiterima koji televizijski ili radijski program emituju putem kabla.

U Beogradu, 29.09.2011. godine

Republička radiodifuzna agencija

Back to top