Navigacija

Saopštenje u vezi sa primenom i poštovanjem članova 84. i 100. Zakona o elektronskim medijima

Opšte vesti

Nakon saopštenja Regulatora o doslednoj primeni člana 84. i 100. Zakona o elektronskim medijima javili su se brojni pružaoci medijskih usluga nezadovoljni brzinom primene navedenih članova zakona. 

Savet Regulatora je prinuđen, u cilju pravilne primene člana 84. i 100. Zakona, da ponovo upozori pružaoce medijskih usluga da je potrebno da Regulatoru dostave važeće ugovore sa operatorima o distribuciji programa  putem svoje elektronske komunikacione mreže, kao i operatere elektronskih komunikacionih mreža da dostave ugovore sa pružaocima medijskih usluga, kako stranih tako i domaćih, najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove odluke. Ukoliko u datom roku ne budu dostavljeni  gore navedeni ugovori, Regulator će dalju aktivnost operatora elektronskih mreža tretirati kao nedozvoljen pristup medijskim sadržajima i kršenjem autorskih prava. 

U tom slučaju će osim podnošenja prekršajnih prijava protiv operatora elektronskih komunikacionih mreža, shodno  odredbama člana 111. stav 1. tačka 7) i stav 2. tačka 7) Zakona o elektronskim medijima, Regulator za elektronske medije u saradnji sa Regulatorom za elektronske komunikacije pokrenuti postupak oduzimanja dozvole operatoru elektronskih komunikacionih mreža.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije