Navigacija

Program javne rasprave o Nacrtima pravilnik o kriterijuma i načinu povećanja udela evropskih AV dela i Uputstva o načinu primene zakona

Na osnovu čl. 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima  („Službeni glasnik RS”, br. 83/14), Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1.. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih usluga Regulatorno telo za elektronske medije sprovodi javnu raspravu o Nacrtima Pravilnika o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela i Uputstva o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijma kojima se uređuje sosptvena produkcija. (u daljem tekstu: Nacrtima opštih akata)

2. Javna rasprava o Nacrtima opštih akata sprovodi se u periodu od 04. juna do 18. juna 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje elektronskih medija: pružaoci medijskih usluga, operatori elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja, operatori multipleksa i dr.

Javna rasprava o nacrtima podzakonskih akata u formi okruglog stola održaće se u Beogradu 10.06.2015. godine, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića br. 5,  IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije u 11 časova.

3. Tekst Nacrta podzakonskog akta biće postavljeni 03. juna 2015. godine na veb-sajt Regulatornog tela za elektronske medije.

Primedbe, predlozi i sugestije podneose se Regulatornom telu za elektronske medije na e-mail: javna.rasprava@rem.rs ili poštom na adresu Regulatorno telo za elektronske medije, 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića br. 5.

4. Nakon završetka javne rasprave Regulatorno telo za elektronske medije analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

5. Konačan tekst Nacrta opšteg akta biće objavljen 01. jula 2015. godine.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA

Goran Petrović, s.r.

Back to top