Navigacija

Osnovni izvodi iz IV preseka praćenja toka izborne kampanje 2022.

Četvrti presek praćenja toka izborne kampanje donosi podatke o zastupljenosti učesnika za period od 15. februara do 13. marta do kada je bio rok za podnošenje izbornih lista.

Četvrti presek donosi i prve podatke o zastupljenosti kandidata za predsedničke izbore za period od 2. marta, kada su raspisani predsednički izbori, zaključno sa 13. martom.

Javni servisi (RTS 1, RTS 2, RTV 1 i RTV 2)

RTS 1 je do kraja četvrte nedelje izbornoj kampanji posvetio nešto manje od petnaest sati programa. Zabeleženo je pojavljivanje šesnaest izbornih lista proglašenih do 13. marta. Izbornim listama posvećeno je blizu pedeset četiri procenta, a ukupnom izbornom programu gotovo šezdeset procenata ukupnog analiziranog programa. Preostalih četrdeset procenata posvećeno je aktivnostima državnih funkcionera. Među temama i dalje je na prvom mestu „kriza u Ukrajini“. Oko dve trećine priloga je neutralnog tonaliteta, a zatim slede pozitivan sa blizu dvadeset jedan i negativan tonalitet sa nešto manje od četrnaest posto.

Na programu RTS 2 u četiri nedelje izborne kampanje zabeleženo je četiri minuta izbornog programa, uočeno je pojavljivanje sedam izbornih lista kojima je posvećeno ukupno tri i po minuta. Ukupni izborni program zastupljen je sa trideset šest procenata, a aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je šezdeset četiri procenta ukupnog analiziranog programskog vremena. Najzastupljenija tema je „izborna obećanja“. Blizu šezdeset procenata priloga je neutralnog tonaliteta, sledi pozitivan sa četrdeset procenata, dok nije zabeležen nijedan prilog negativnog tonaliteta.

Na programu RTV 1 zabeleženo je pojavljivanje šesnaest proglašenih ibornih lista kojima je posvećeno dvadeset dva i po sata ili oko šezdeset dva procenta ukupnog programa. Ukupnom izbornom programu posvećeno je nešto više od šezdeset osam procenata, a aktivnostima državnih funkcionera nešto manje od trideset dva procenta ukupnog analiziranog programa. Tema „kriza u Ukrajini“ na programu RTV 1 zauzima prvo mesto. Dominiraju prilozi neutralnog tonaliteta sa sedamdeset sedam procenata.

Na RTV 2 zabeleženo je pojavljivanje dve stranke, jedne političke organizacije i petnaest izbornih lista. Ukupnom izbornom programu ovaj PMU posvetio je nešto više od pet sati programa ili trideset osam procenata ukupnog vremena, a nešto više od trideset dva procenta izbornim listama. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je blizu šezdeset dva procenta ukupnog analiziranog programskog vremena. Najzastupljenija tema je „ekonomska politika, poreska politika“. Blizu sedamdeset pet procenata svih priloga je neutralnog tonaliteta.

Komercijalni PMU

RTV Pink je u dosadašnjoj izbornoj kampanji izbornim listama, kojih je zabeleženo trinaest, posvetio nešto više od dvanaest i po sati ili jednu četvrtinu ukupnog vremena. Izbornom programu pripalo je nešto više od polovine, a aktivnostima državnih funkcionera nešto više od četrdeset devet procenata ukupnog analiziranog programskog vremena. Dominira tema „kriza u Ukrajini“, dok je sa manje od pola procenta na drugom mestu tema „infrastruktura, energetika“. Četrdeset četiri procenta priloga je neutralnog tonaliteta, preko trideset šest pozitivnog i oko devetnaest negativnog tonaliteta.

Na programu  Hepi TV zabeleženo je pojavljivanje šest političkih stranaka i pokreta kojima je posvećeno oko pet procenata, i petnaest izbornih lista kojima je posvećeno više od četrdeset sedam procenata ukupnog vremena. Ukupnom izbornom programu PMU je posvetio nešto više od trideset jednog sata ili sedamdest tri procenta vremena, dok je na izveštavanje o aktivnostima državnim funkcionera ovaj PMU izdvojio dvadeset sedam procenata ukupnog analiziranog programskog vremena. Teme „kritički prema opoziciji“ i „kriza u Ukrajini“ gotovo su izjednačene po zastupljenosti. Distribucija tonaliteta je približno ravnomerno raspoređena: neutralnog trideset pet, pozitivnog trideset četiri, a negativnog trideset procenata.

Na programu TV B92 zabeležno je pojavljivanje jednog političkog pokreta i petnaest izbornih lista. Izbornim listama PMU je posvetio skoro jedanaest sati ili, približno, dvadeset procenata ukupnog vremena. Ukupni izborni program zastupljen je sa nešto manje od pedeset dva procenta, a aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je nešo manje od četrdeset devet procenata ukupnog analiziranog vremena. Dominira tema „kritički prema opoziciji“. Najviše priloga je neutralnog tonaliteta, oko četrdeset procenata, dok sa približno trideset procenata slede prilozi pozitivnog i negativnog tonaliteta.

Na programu TV Prva zabeleženo je pojavljivanje četiri politička pokreta kojim je posvećeno četiri procenta vremena, i trinaest izbornih lista kojima je PMU posvetio nešto više od devet sati ili preko pedeset procenata ukupnog programa. Ukupnom izbornom programu PMU je posvetio nešto više od pedeset osam procenata, a aktivnostima državnih funkcionera nešto manje od četrdeset dva procenta ukupnog analiziranog programskog vremena ovog PMU. Tema „kriza u Ukrajini“ dominira sa više od petine ukupnog vremena. Više od polovine priloga je neutralnog tonaliteta, blizu dvadeset devet procenata je pozitivnog, a sedamnaest procenata negativnog tonaliteta.

Kablovski PMU

TV N1 izbornoj kampanji posvetila je gotovo šezdeset sati svog programa ili približno devedeset jedan procenat ukupnog analiziranog vremena. Zabeleženo je pojavljivanje jedanaest stranaka i političkih pokreta kojima je posvećeno nešto više od pet procenata vremena, i četrnaest izbornih lista koje su bile zastupljene sa dvadeset dva sata ili preko dvadeset pet procenata ukupnog vremena. Blizu četrdeset šest procenata vremena pripalo je samom PMU. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je nešto više od osam procenata vremena. Teme „kritika vlasti“ i „negativno o Aleksandru Vučiću“ zastupljene su sa više od trideset sedam od ukupno sedamdeset devet sati ukupnog izbornog vremena, odnosno, četrdeset tri procenta. Dominiraju prilozi negativnog tonaliteta sa više od šezdeset sedam procenata.

TV Nova S izbornoj kampanji posvetila je nešto više od četrdeset osam sati programa ili preko devedeset šest procenata ukupnog analiziranog programskog vremena. Više od polovine navedenog vremena pripalo je analitičarima i samom PMU. Zabeleženo je pojavljivanje jedanaest stranaka i političkih pokreta, i šesnaest izbornih lista. Izbornim listama posvećeno je osamnaest i po sati ili trideset sedam procenata ukupnog vremena. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je nešto više od sat i po ili malo više od tri procenta vremena. Dominantna tema je „kritika vlasti“ kojoj je posvećeno gotovo sedamnaest sati ili oko trećine ukupnog vremena. Više od polovina svih priloga, preko dvadeset sedam sati ili pedeset pet procenata je negativnog tonaliteta.

Al Jazeera posvetila je izbornoj kampanji deset i po sati ili gotovo sedamdeset dva procenta svog ukupnog analiziranog programa. Sa više od trećine ukupnog vremena zastupljeni su analitičari i sam PMU, preko trideset šest procenata. Zabeleženo je pojavljivanje šest lista kojima je posvećeno trideset pet procenata vremena. Aktivnosti državnih funkcionera zastupljene su sa dvadeset osam procenata. Dominantna tema je „kritika vlasti“ sa zastušljenošću od preko trideset sedam procenata. Zabeležno je oko šezdeset jedan procenat priloga negativnog tonaliteta. 

Insajder TV je izbornoj kampanji posvetila gotovo sto sati ili nešto manje od devedeset sedam procenata ukupnog analiziranog programskog vremena; od toga analitičarima i samom PMU pripalo je nešto više od trideset šest procenata. Izbornim listama pripalo je gotovo pedeset pet posto, a aktivnostima državnih funkcionera nešto više od tri posto ukupnog vremena. Najveći broj priloga u odnosu na ukupan analiziran program zabeležen je u negativnom tonalitetu, više od  sedamdeset jedan procenat.

Predsednički nivo izbora

U periodu od 11 dana (od 2. marta, kada su raspisani predsednički izbori, zaključno sa 13. martom) udeo predsedničkog nivoa kampanje u ukupnom izbornom vremenu je neujednačen i manjih vrednosti. Na programima javnih medijskih servisa udeo predsedničkog nivoa izborne kampanje iznosi: RTS 1 – 4,73%; RTS 2 zanemarivih 13 sekundi; RTV 1 – 4,86%; i RTV 2 – 9,72%. Komercijalni PMU predsedničkom nivou izborne kampanje posvetili su sledeće udele svojih ukupnih izbornih programskih sadržaja: RTV Pink – 7,86%; Hepi TV – 6,56%; TV B92 – 8,26%; i TV Prva – 13,02%. Kablovski PMU: N 1 – 14,01%; Nova S – 4,06%; Insajder TV samo jednom predsedničkom kandidatu (Zdravku Ponošu) posvetila je 6 sati i 55 minuta ili 12,61% svog ukupnog izbornog vremena za period od 2. do 13. marta 2022. Na programu Al Jazeera nije zabeleženo vreme posvećeno predsedničkom nivou izbora.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/1047/thumb_Rem_logo.png
Back to top