Navigacija

Arhiva Opšte obavezujuća uputstva Saveta RRA

Opšte obavezujuća uputstva Agencija donosi radi bližeg uređivanja određenih pitanja koja se odnose na sadržaj programa, nezavisno od postojeće prakse emitera.

Opšte obavezujuće uputstvo može da se odnosi na pojedino pitanje koje se tiče sadržaja programa, na veći broj srodnih pitanja, a može da se odnosi i na sva pitanja koja se tiču sadržaja programa (Kodeks ponašanja emitera).

Do sada su doneti sledeća opšta obavezujuća uputstva:

Back to top