Navigacija

Izveštaji i analize o nadzoru pružalaca medijskih usluga

Regulator kontroliše rad pružalaca medijskih usluga u pogledu dosledne primene i unapređivanja načela na kojima se zasniva regulisanje odnosa u oblasti elektronskih medija, u pogledu ispunjavanja uslova za pružanje medijskih usluga, kao i u izvršavanju drugih obaveza koje po odredbama zakona i podzakonskih akata imaju pružaoci usluga.

Na osnovu metodološkog pristupa usvojenog od strane Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, Služba za nadzor i analizu programa sačinjava godišnje izveštaje o ispunjavanju programskih i zakonskih obaveza za javne servise i komercijalne pružaoce medijskih usluga sa pokrivanjem cele Republike i vrši analizu programskih sadržaja.

Back to top