Navigacija

Podzakonska regulativa

PRAVILNICI

Pravilnik o postupku imenovanja članova Upravnog odbora Javnog medijskog servisa („Sl. glasnik RS“ broj 143/2014)

Pravilnik o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga („Sl. glasnik RS“ broj 25/2015)
  - Oznake za obeležavanje sadržaja možete preuzeti ovde (u .zip formatu)

Pravilnik o načinu formiranja Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost („Sl. glasnik RS“ broj 25/2015)
  - Lista najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji

Pravilnik o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga („Sl. glasnik RS“ broj 25/2015)

• Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu („Sl. glasnik RS“, br. 86/2014, 18/2015, 30/2015, 50/2015)

Pravilnik o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga („Sl. glasnik RS“ broj 55/2015)

Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga („Sl. glasnik RS“ broj 55/2015)

Pravilnik o postupku za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa („Sl. glasnik RS“ broj 63/2015)
  - Obrazac Prijave na javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje audio i audio-vizuelnih medijskih usluga PJK

Pravilnik o postupku za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva („Sl. glasnik RS“ broj 63/2015)
  - Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge-ZD

Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela („Sl. glasnik RS“ broj 72/2015)
  - Listu država koje zadovoljavaju uslove iz člana 4. tačka 28) Zakona o elektronskim medijima

Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima koje uređuju sopstvenu produkciju („Sl. glasnik RS“ broj 72/2015)

Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture („Sl. glasnik RS“ broj 93/2015)

Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa („Sl. glasnik RS“ broj 46/2016)

Pravilnik o minimalnim tehničkim i organizacionim uslovima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge („Sl. glasnik RS“ broj 46/2016)

Pravilnik o ustupanju neiskorišćenih prava javnih medijskih servisa na emitovanje radijskih, televizijskih i drugih medijskih sadržaja od izuzetnog značaja („Sl. glasnik RS“ broj 46/2016)

Pravilnik o oglašavanju i sponzorstvu u elektronskim medijima („Sl. glasnik RS“ broj 101/2016)

Pravilnik o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge („Sl. glasnik RS“ broj 104/2016)

Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev („Sl. glasnik RS“ broj 108/2016)
  - Obrazac Zahteva za izdavanje odobrenja za pružanje medijske usluge-ZO
  - Smernice za identifikaciju medijske usluge na zahtev od 27.02.2017.godine

Obavezujući kriterijumi za bliže uređivanje logičke numeracije kanala („Sl. glasnik RS“ broj 23/2019)

Pravilnik o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom izborne kampanje („Sl. glasnik RS“, broj 18/2022)

Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica („Sl. glasnik RS“, broj 78/2023)

PREPORUKE

Preporuka komercijalnim pružaocima medijskih usluga o načinu ponašanja tokom izborne kampanje

Preporuka o većoj dostupnosti programskih sadržaja osobama sa invaliditetom od 24.04.2019.godine

Preporuka o primeni tehničkih mera radi obezbeđenja odgovarajuće uređivačke kontrole prilikom emitovanja rijaliti programskih sadržajam od 07.11.2016.godine

Preporuka o vremenu emitovanja rijalitija „prisilnog okruženja“ od 19.11.2015.

Preporuka o načinu obaveštavanja o plasiranju robe u emisijama koje nisu sopstvena produkcija pružaoca medijske usluge od 07.10.2015.godine

Preporuka o načinu emitovanja saopštenja od javnog interesa i poziva na dobrotvorne akcije od 15.04.2015.godine

Preporuka o načinu korišćenja titlova i znakovnog jezika od 09.02.2015.godine

Interpretativno saopštenje Saveta REM u vezi sa načinom sprovođenja određenih odredaba ZEM koje uređuju audio-vizuelne komercijalne komunikacije od 01.10.2014.godine

PROTOKOLI I MEMORANDUMI

MEĐUNARODNI PROTOKOLI I MEMORANDUMI

Back to top