Navigacija

Odluke o izdavanju dozvola

Regulatorno telo za elektronske medije u skladu sa članom 103. Zakona o elektronskim medijim izdaje dozvolu kojom se stiče pravo pružanja medijske usluge televizije u slobodnom pristupu, kao i medijske usluge radija u slobodnom pristupu, putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa

Regulator donosi bliža pravila kojima se utvrđuju minimalni uslovi koje moraju ispuniti podnosioci prijava na javni konkurs, odnosno imaoci dozvole za pružanje medijske usluge: tehnički, organizacioni i programski.

Oglas kojim se raspisuje javni konkurs za izdavanje dozvola objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i internet prezentaciji Regulatora.

Regulator objavljuje listu lica koja su stekla pravo na pružanje medijske usluge, na način na koji je objavljen oglas za javni konkurs.

Kada regulatorno telo za elektronske komunikacije dostavi Regulatoru dozvolu za korišćenje radio-frekvencije iz stava 7. ovog člana, odnosno posle dostavljanja Regulatoru ugovora o pristupu multipleksu, Regulator izdaje dozvolu za pružanje medijske usluge koja se upisuje se u Registar medijskih usluga koji Regulator vodi i redovno ažurira.

Back to top