Navigacija

Javni konkursi za imenovanje članova UO javnih medijskih servisa

Članove Upravnog odbora javnog medijskog servisa imenuje i razrešava Savet Regulatornog tela za elektronske medije.

Savet raspisuje javni konkurs za imenovanje članova Upravnog odbora šest meseci pre isteka mandata članova Upravnog odbora u skladu sa kriterijumima propisanim Zakonom o javnim medijskim servisima.

Javni konkurs za imenovanje članova Upravnog odbora javnog medijskog servisa se objavljuje na veb sajtu, u „Službenom glasniku Republike Srbije” i jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na području cele Republike.

Predlozi se dostavljaju lično ili poštom u roku od 15 dana od objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Predlozi kandidata za članove Upravnog odbora sadrže: ime i prezime, datum i godinu rođenja, školsku spremu i zanimanje, adresu i kontakt telefon kandidata i adresu i kontakt telefon predlagača.

Uz predlog se dostavlja radna biografija kandidata sa obrazloženjem, pisana saglasnost kandidata da prihvata kandidaturu i izjava kandidata da ne postoje smetnje iz člana 17. Zakona o javnim medijskim servisima.

Arhiva javnih konkursa za imenovanje članova Upravnih i Programskih odbora

Back to top