Navigacija

Izrečene mere

Ako Regulator u postupku nadzora utvrdi da je pružalac medijske usluge povredio obavezu predviđenu čl. 61–82. Zakona o elektronskim medijima ili obavezu koja proističe iz uslova navedenih u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge, u skladu sa uslovima predviđenim zakonom, izriče mu jednu od sledećih mera zaštite:

  1. opomena,
  2. upozorenje,
  3. privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja ili privremena zabrana objavljivanja oglasnih poruka,
  4. privremeno oduzimanje dozvole ili odobrenja za pružanje medijske usluge, ili
  5. trajno oduzimanje dozvole ili odobrenja za pružanje medijske usluge.

Opomena se izriče pružaocu medijske usluge ako izvrši povredu zakona koja se ne može kvalifikovati kao teška ili naročito teška povreda zakona.

Upozorenje se izriče pružaocu medijske usluge koji izvrši tešku povredu zakona.

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja ili privremena zabrana objavljivanja oglasnih poruka i drugih oblika oglašavanja izriče se pružaocu medijske usluge koji izvrši naročito tešku povredu zakona.

Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se za onaj ili one delove programa čijim pružanjem je izvršena povreda zakona, a važi i za istovrsne programske sadržaje bez obzira na promenu naziva, vremena pružanja i drugih okolnosti od značaja za prepoznatljivost sadržaja. Privremena zabrana objavljivanja programskog sadržaja izriče se na dane u trajanju do 30 dana od dana konačnosti rešenja o izricanju te mere, naročito uzimajući u obzir učestalost objavljivanja delova programskog sadržaja čijim pružanjem je izvršena povreda zakona.

Privremena zabrana objavljivanja oglasnih poruka izriče se ako nije moguće ili nije celishodno izreći privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja imajući u vidu prirodu i učestalost objavljivanja programskog sadržaja kojim je, odnosno u okviru koga je učinjena povreda zakona. Privremenom zabranom objavljivanja oglasnih poruka pružaocu medijske usluge zabranjuje se da u periodu koji se određuje u rasponu od jednog do osam dana objavljuje oglasne poruke u vremenu od 18,00 do 21,00 časova neprekidno u televizijskom programu, odnosno u vremenu od 7,00 do 10,00 časova neprekidno u radio programu. Način sprovođenja zabrane objavljivanja oglasnih poruka u navedenom vremenskom rasponu kod medijske usluge na zahtev određuje Regulator u svakom pojedinom slučaju imajući u vidu način, izgled i oblik u kome se ta medijska usluga čini dostupnom javnosti.

Izrečena mera zaštite upisuje se u Registar medijskih usluga.

Izrečena mera opomene briše se iz Registra medijskih usluga u roku od tri godine od dana njenog izricanja osim ako je pružalac medijske usluge u tom periodu izvršio povredu zakona zbog koje mu je izrečena mera zaštite.

Ostale izrečene mere se ne brišu iz Registra medijskih usluga, a uzimaju se u obzir ako su izrečene u periodu između dva konkursa za dodelu dozvole, u postupcima pokrenutim nakon njihovog izricanja do okončanja novog konkursa.

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

07-1233/19-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-1247/19-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

05-1877/19-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

05-1793/19-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Prva Files

Prva televizija d.o.o., Beograd

05-773/19-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

07-369/19-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o. Pančevo

07-369/16-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

07-327/19-15 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o. Pančevo

07-317/19-15 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Radio NS plus 105,2

UDRUŽENJE GRAĐANA NS PLUS, Novi Sad

07-1928/18/19-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-1878/18-5 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-726/18-4 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Pannon Radio 91,5

Fondacija PANONIJA, Subotica

Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Panon

Fondacija PANONIJA, Subotica

Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Melos

Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju MELOS d.o.o., Kraljevo

Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Panon

Fondacija PANONIJA, Subotica

Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV Melos

Preduzeće za izdavačku delatnost, radio i televiziju MELOS d.o.o., Kraljevo

Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

05-3482/13/17-21 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-1243/17-3 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

TV Pink

PINK MEDIA GROUP društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

07-3171/16/17-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Naj radio 107,6

RADIO-TELEVIZIJA I PRODUKCIJA SVILAJNAC d.o.o., Svilajnac

05-1356/16/17-9 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

Radio Ljubovija 100,4

RADIO LJUBOVIJA društvo za informisanje i radiodifuznu delatnost sa ograničenom odgovornošću, Ljubovija-u stečaju

07-2349/16/17-8 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

Nacionalna Happy TV

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o., Beograd

07-2744/16-2 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Opomena

RTV Homolje

Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO HOMOLJE, Žagubica

07-1186/16-6 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Upozorenje

TV K::CN 1

Društvo za radio i televizijske aktivnosti KOPERNIKUS CABLE NETWORK društvo sa ograničenom odgovornošću, Niš

07-1422/16-7 Mera brisana u skladu sa članom 29. stav 9. Zakona o elektronskim medijima

Back to top