Navigacija

207. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 207. vanrednoj sednici održanoj 19. maja 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Oslobađaju se od plaćanje naknade za emitovanje radio i televizijskog programa lokalni i regionalni emiteri čije se sedište nalazi na teritoriji zahvaćenoj elementarnom nepogodom ( poplavama) u periodu od jedne godine. Odluku o oslobađanju od plaćanje naknade dostavljena na saglasnost Vladi Republike Srbije u skladu sa odredbom 66 Zakona o radiodifuziji;
  • Stavlja se na raspolaganje iznos od 10.000.000,00 dinara (slovima: deset miliona dinara) od strane Republičke radiodifuzne agencije Vladi Republike Srbije za prevazilaženje situacije uzazavane elementarnim nepogodama kojim su ugroženi životi i imovina građana Republike Srbije;
  • Odluka o uplati u visini jedne mesečne naknade koju za svoj rad primaju članovi Saveta na račun za pomoć postradalima u poplavama otvoren od strane Vlade Republike Srbije.
Back to top