Navigacija

Saopštenje Saveta povodom predstavki o toku predizborne kampanje

Savet RRA razmatrao je na današnjoj sednici nekoliko predstavki upućenih Savetu, a tiču se predizborne kampanje.

Prigovor koji je Savetu dostavila lista „Ujedinjeni regioni Srbije“, i lista Srpske Napredne stranke Savet je razmatrao i odlučio da javnost obavesti o sledećem:

Prigovor Ujedinjenih regiona Srbije i SNS-a Savet je razmatrao kao načelne jer se odnosi na sve nacionalne TV stanice.

Pošto je reč u načelnim prigovorima kojima se od Saveta traži da uputi zahtev svim emiterima, članovi Saveta razmatrali su i rezultate sastanka koji su pojedini članovi Saveta imali sa predstavnicima više od 100 regionalnih i lokalnih emitera koji su kao jedan od problema, takođe načelno, naveli probleme sa kojima se sreću kada je reč o praćenju redovnih aktivnosti državnih funkcionera, pre svega onih koji svoju funkciju obavljaju u okviru lokalne samouprave.  

Savet smatra da prateći rad državnih organa nijedan emiter do sada nije prekršio Opšte obavezujuće uputstvo.

Svi emiteri u Srbiji i tokom izborne kampanje, kao i kada izbori nisu raspisani, imaju slobodu da prate rad svih državnih organa i njihovih predstavnika u meri u kojoj to odgovara uređivačkoj koncepciji njihovih informativnih program i njihovim produkcionim mogućnostima.

Istovremeno Savet insistira da niko od učesnika u političkom i javnom životu, uključujući i Savet RRA nema prava da utiče na uređivačku politiku medija, ali je, isto tako, donošenjem Opšte obavezujućeg uputstva Savet naglasio da su emiteri obavezni da u vreme izborne kampanje posvete posebnu pažnju ravnopravnosti svih učesnika izbora kako rad elektronskih medija ne bi oštetio izborni proces.

Predizborni period, bez sumnje, period je posebne pažnje koju javnost, ali i učesnici izbornog procesa usmeravaju ka radu emitera. Članovi Saveta u svim svojim javnim istupima naglašavali su, a to čine i ovog puta, da je, zarad ravnopravnosti učesnika u izbornoj kampanji, neophodna posbna urednička pažnja svih emitera kako rad medija ne bi uticao na ravnopravnost učesnika izbornog procesa.

Savet je razmatrao i onaj deo prigovora URS-a, ali i slična pitanja regionalnih i lokalnih emitera, a koja se suštinski odnose na emitovanje kadrova iz redovnog praćenja rada funkcionera u plaćenim predizbornim terminima ili TV reklamama. Savet smatra da u takvim slučajevima nema odgovornosti emitera, niti se time krše pozitivni pravni propisi koji regulišu ovu oblast. Savet podseća da je emiterima zabranjeno da osim u pružanju tehničkih usluga, učestvuju u izradi tih TV formata.

Savet podseća da emiteri imaju obavezu da u okviru plaćenih predizbornih termina emituju programe koje im dostave podnosioci lista osim u slučajevima predviđenim članovima 38. Zakona o javnom informisanju i članom 21. Zakona o radiodifuziji u kojima se kaže da emiter može da odbije da emituje reklamne poruke ili emisije ako oceni da one podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje ili vređaju čast, ugled i privatnost građana ili drugih učesnika u kampanji.

Analizirajući slučajeve koji su konkretno navedeni u prigovoru URS-e Savet je doneo sledeći zaključak:

Analizom programa TV B92 Služba za nadzor utvrdila je da taj emiter nije 18. marta emitovao izveštaj o poseti predsednika Srbije Borisa Tadića selu Cvetojevac, kako je to navedeno od strane URS-e. U vezi sa drugim navedenim primerom, odnosno posetom predsednika Tadića fabrici „Fijat“ u Kragujevcu, Služba je utvrdila da je u informativnom programu TV B92 dana 20. Marta 2012. Godine emitovan kratak izveštaj o toj poseti, u emisiji Vesti u 16 časova (od 16:16:28 do 16:17:10), a sutradan je TV B92 emitovala predizborni plaćeni termin liste Izbor za bolji život – Boris Tadić (23:50:31 do 23:55:29) u kome su, pored drugih, korišćeni i kadrovi kao i u izveštaju o poseti predsednika Borisa Tadića emitovanog prethodnog dana u informativnom programu. Međutim, u izveštaju u informativnom programu pristup emitera je novinarski, profesionalan, a u plaćenom terminu kontekst je takav da je nesumnjivo reč o predizbornom programu u kome se promoviše nosilac liste.

Na osnovu svega navedenog Savet je doneo odluku da nema kršenja Zakona i Opšte obavezujućeg uputstva i da samim tim ne pokrene postupak protiv emitera TV B92.

Svestan problema koji se javljaju tokom izborne kampanje, RRA je prvi put za ovu izbornu kampanju kreirala softver koji će Savetu omogućite precizne rezultate pojavljivanje svih učesnika izbornog procesa. Savet od emitera svakako očekuje da kao i do sada svoj posao rade profesionalno, uravnoteženo i bez favorizovanja ili diskriminacije bilo kog učesnika izbornog procesa.  

Pomenuti softver RRA je kreirao i kupio baš da bi imao mogućnost preciznog praćenja toka izborne kampanje u elektronskim medijima, a prvi kompletan izveštaj biće dostavljen na uvid javnosti nakon što bude obrađeno prvih 14 dana izborne kampanje. Jedan takav interni izveštaj, za svega četiri dana nakon raspisanih izbora, pojavio se nedavno u medijima, istrgnut iz konteksta sveobuhvatnog monitoringa izborne kampanje i sadrži samo neke segmente analize programa emitera.

Podaci u njemu, iako tačni, nisu ni reprezentativni ni relevantni ni potpuni jer su od strane službi RRA prosleđeni Savetu samo radi usaglašavanja forme i donošenja odluke o dubini budućih analiza.

Savet posebno napominje da je doneo Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera, a ne o ponašanju državnih organa i političkih stranaka u predizbornoj kampanji jer je to, na osnovu zakona, u nadležnosti Nadzornog odbora Narodne Skupštine republike Srbije i Agencije za borbu protiv korupcije.

U Beogradu,

26.03.2012. godine

Savet RRA

 

Back to top