Navigacija

Saopštenje povodom oglasnih poruka humanitarnih akcija

Savet Republičke radiodifuzne agencije obaveštava javnost i sva zainteresovana lica da ubuduće neće postupati po zahtevima za davanje saglasnosti o oglasnim porukama humanitarne ili dobrotvorne prirode ili oglasnih poruka državnih organa, pre nego što se emituju u programima emitera.
 
Prema Zakonu o radiodifuziji, Zakonu o javnom informisanju i Zakonu o oglašavanju emiteri poseduju potpunu slobodu, koja podrazumeva i adekvatnu odgovornost, da odluče da li će emitovati određeni programski sadržaj, uključujući i oglasne poruke humanitarne ili dobrotvorne prirode ili oglasne poruke državnih organa, kao i da li takav sadržaj zadovoljava zakonom predviđene uslove.
 
Prilikom donošenja takve odluke emiteri su dužni da poštuju odredbe važećih propisa koje uređuju način emitovanja datih programskih sadržaja.
 
Agencija je nadležna da vrši nadzor samo nad emitovanim programskim sadržajima, a ne nad onima koji bi trebalo da se emituju u programu emitera (koje emiter namerava da emituje ili koje neko namerava da ponudi emiteru na emitovanje), te stoga ona nije ovlašćena da daje prethodnu saglasnost na emitovanje bilo kakvih programskih sadržaja, uključujući i oglasne poruke.
 
Međutim, ukoliko Agencija prilikom nadzora uoči određene nepravilnosti protiv emitera može da inicira zakonom predviđeni postupak.
 
Savet RRA preporučuje da se sva zainteresovana lica (organizatori određenih kampanja humanitarne prirode ili proizvođači oglasnih poruka u vezi sa tim kampanjama) obrate emiteru u čijem programu žele da se emituju određene oglasne poruke, a da će emiter u skladu sa zakonom samostalno odlučiti da li će učestvovati u kampanji tako što će emitovati navedene oglasne poruke bez naknade  i van blokova oglasnih poruka.
 
Savet RRA podseća emitere da je navedene oglasne poruke potrebno emitovati van blokova namenjenih drugim oglasnim porukama koje se emituju uz naknadu, da ne bi prilikom nadzora nad programom omaškom bile uračunate u ukupno vreme trajanja oglašavanja, kao i zbog preglednosti emitovanog programa, što je u interesu kako emitera, tako i javnosti.
 
U Beogradu,
5. septembra 2012. godine

Savet RRA

Back to top