Navigacija

Obaveštenje radijskim i televizijskim emiterima povodom proglašenog Dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, 10. april 2013. godine

Vlada Republike Srbije proglasila je 10. april 2013. godine za Dan žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik“, broj 30/10), Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, vrši nadzor na primenom odredbi koje se odnose na programe radio i televizijskih emitera u vreme proglašenja Dana žalosti.

Agencija će u slučaju proglašenja Dana žalosti direktno primenjivati odredbe Zakona („Službeni glasnik“, broj 101/05 i 30/10) i neće donositi pojedinačna obaveštenja emiterima i ostalim pružaocima usluga prenosa RTV programa.

Podsećamo da je u tim situacijama potrebno da emiteri usklade svoj program sa članom 6. stav 1. Zakona o obeležavanju dana žalosti i da:

  1. Emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;
  2. Obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;
  3. Umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;
  4. Usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

U skladu sa odredbama koje se odnose na način obeležavanja dana žalosti Agencija preporučuje emitovanje umetničke i instrumentalne muzike molskog tonaliteta. Emitovanje blokova oglasnih poruka i poruka televizijske prodaje je dozvoljeno.

U Beogradu,
dana 9. april 2013. godine

Republička radiodifuzna agencija

Back to top