Navigacija

Saopštenje Saveta REM-a u vezi sa primenom člana 84. i člana 100. Zakona o elektronskim medijima

Nakon upućivanja naloga pružaocima medijskih usluga i operatorima elektronskih komunikacionih mreža za dostavljanje ugovora o distribuciji programa, odnosno saglasnosti imaoca prava na program, usledila su brojna pitanja upućena Regulatoru u pogledu postupanja po dostavljenim nalozima odnosno primene člana 84. i 100. Zakona o elektronskim medijima.

Savet Regulatora u cilju pravilnog postupanja pružalaca medijskih usluga i operatora elektronskih komunikacionih mreža u skladu sa odredbama člana 84. i 100. Zakona, obaveštava pružaoce medijskih usluga i operatore da je potrebno da Regulatoru dostave važeće ugovore sa operatorima o distribuciji programa, odnosono pisane saglasnosti imaoca prava na programe koje distribuiraju putem svoje elektronske komunikacione mreže.

Nedostavljanje ugovora sa operatorima elektronskih komunikacionih mreža, odnosno saglasnosti imaoca prava na programe ili dostavljanje ugovora, odnosno saglasnosti, čiji je rok važenja istekao, predstavljaće osnov za prekid distribucije programa odnosno podnošenje prekršajnih prijava protiv operatora elektronskih komunikacionih mreža, shodno odredbama člana 111. stav 1. tačka 7) i stav 2. tačka 7) Zakona o elektronskim medijima.

Back to top