Navigacija

Lista podnosilaca prijave na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa, čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 08. avgusta 2018. godine, doneo je odluku da se objavi Lista podnosilaca prijave na Javnom konkursu za izdavanje dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa, objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 31, dana 27.04.2018. godine i dopune Javnog konkursa objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 37, dana 11.05.2018. godine čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku. Lista podnosilaca potpunih prijava podnetih u predviđenom roku, objavljuje se po zonama raspodele (allotment) odnosno po zonama pokrivanja za koje je javni konkurs raspisan.

Lista podnosilaca prijava koje su potpune i podnete u predviđenom roku objavljena je u Službenom glasniku Republike Srbije broj 62, od 10. avgusta 2018.

Back to top