Navigacija

Lista izdatih dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa

Na 205. redovnoj sednici Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, održanoj dana 13. marta 2019. godine, doneta je odluka o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa. Lista lica koja su stekla pravo na pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa, objavljuje se po zonama raspodele (allotment) odnosno po zonama pokrivanja, a na osnovu raspisanog Javnog konkursa („Sl. glasnik RS“, broj 31/18) i dopune Javnog konkursa („Sl. glasnik RS“, broj 37/18).

Back to top