Navigacija

Saopštenje povodom trećeg izbornog preseka

U trećoj nedelji nadzora izborne kampanje nastavljen je trend medijskog izveštavanja iz prethodne, uslovljen krizom u Ukrajini. Na programima većine PMU to se odrazilo kako na izveštavanje o učesnicima izborne kampanje gde je tema „kriza u Ukrajini“ dobila mnogo veću zastupljenost, tako i na izveštavanje o državnim funkcionerima čije su se aktivnosti u velikoj meri odnosile na organizaciju države i privrede u potencijalno kriznoj situaciji. I pored toga, na većini programa PMU, koji su u nadzoru, zabeležen je nastavak proporcionalnog porasta zastupljenosti izbornih lista.

Javni servisi (RTS 1, RTS 2, RTV 1 i RTV 2)

RTS 1 je do kraja treće nedelje izbornoj kampanji posvetio ukupno devet sati i trideset osam minuta. Zabeleženo je pojavljivanje osam stranaka, i trinaest izbornih lista koje su proglašene do 6. marta. „Kriza u Ukrajini“ je i dalje dominantna tema, sa skoro dvadeset jednim procentom. Izbornim programskim sadržajima RTS 1 posvetio je nešto više od pedeset pet procenata, a aktivnostima državnih funkcionera nešto manje od četrdeset pet procenata analiziranog vremena. Dve trećine priloga bilo je neutralnog tonaliteta.

Na programu RTS 2 ni u trećoj nedelji izborne kampanje nije zabeležen nijedan izborni sadržaj. U prethodnom izbornom periodu evidentirano je tri minuta i 20 sekundi vremena posvećenog redovnim državnim aktivnostima i taj uzorak u ovom trenutku nije relevantan za analizu.

Na programu RTV 1 zabeleženo je pojavljivanje osam stranaka kojima do 6. marta nisu proglašene liste, i trinaest izbornih lista. Blizu dve trećine analiziranog programa posvećeno je izborima, a nešto više od trećine aktivnostima državnih funkcionera. Na prvom mestu po zastupljenosti je tema „kriza u Ukrajini“. Više od osamdeset procenata zabeleženih priloga je neutralnog tonaliteta.  

Na RTV 2 zabeleženo je pojavljivanje pet stranaka i  jednog političkih pokreta čije liste nisu proglašene do 6. marta, i trinaest izbornih lista. Izveštavanju o izborima RTV 2 posvetio je oko četiri sata svog programa, a više od sedam sati aktivnostima državnih funkcionera. Više od osamdeset procenata objavljenih priloga su neutralnog tonaliteta.
 
Komercijalni PMU  

RTV Pink je u dosadašnjoj izbornoj kampanji proglašenim izbornim listama posvetio nešto više od sedam sati programa. Na RTV Pink evidentirano je pojavljivanje tri stranke čije liste nisu proglašene do 6. marta, i dvanaest proglašenih izbornih lista. Izbornim programskim sadržajima ovaj PMU posvetio je skoro petnaest sati programa, a aktivnostima državnih funkcionera sat i trideset minuta više. Dominantna tema u dosadašnjoj izbornoj kampanji je „kriza u Ukrajini“. Najveći broj priloga, nešto više od polovine, neutralnog je tonaliteta; slede prilozi  pozitivnog i negativnog tonaliteta sa približno istom zastupljenošću.

Na programu  Hepi TV zabeleženo je pojavljivanje sedam stranaka i političkih pokreta, i dvanaest izbornih lista koje su proglašene do 6 marta. Proglašenim izbornim listama ovaj PMU posvetio je nešto više od četrdeset pet procenata ukupnog analiziranog programa. Svim izbornim programskim sadržajima posvetio je dvadeset šest sati programa ili nešto više od sedamdeset pet procenata ukupnog analiziranog vremena. Aktivnostima državnih funkcionera PMU je posvetio četvrtinu vremena. Dominantna tema je „kritički prema opoziciji“. Distribucija tonaliteta u dosadašnjoj izbornoj kampanji je približna: sa nešto više od trideset četiri posto na prvom i drugom mestu su prilozi negativnog i neutralnog tonaliteta, dok su prilozi pozitivnog tonaliteta zastupljeni sa par procenata manje.

TV B92 izbornoj kampanji posvetila je nešto više od polovine ukupno analiziranog programa, preko pedeset četiri posto, a aktivnostima državnih funkcionera oko četrdeset pet procenata. Zabeleženo je pojavljivanje tri stranke kao i dvanaest izbornih lista koje su proglašene do 6. marta. Dominantna tema je „kritički prema opoziciji“. Zabeleženo je najviše priloga neutralnog tonaliteta, preko četrdeset procenata, negativnih oko trideset tri, a priloga pozitivnog tonaliteta nešto manje od dvadeset sedam procenata.

TV Prva izbornoj kampanji posvetila je do sada šest i po sati svog programa. Zabeleženo je prisustvo pet stranaka i političkih pokreta, i jedanaest do 6. marta proglašenih izbornih lista. Izbornom programu PMU je posvetio nešto manje od pedeset četiri procenta programa, od toga skoro trideset osam procenata posvetio je proglašenim izbornim listama. Aktivnosti državnih funkcionera zastupljene su sa nešto više od četrdeset šest procenata ukupno analiziranog vremena. Na prvom mestu po zastupljenosti je tema  „kriza u Ukrajini“ sa nešto manje od trideset procenata ukupnog vremena. Gotovo dve trećine objavljenih priloga su neutralnog tonaliteta, zatim slede prilozi pozitivnog sa dvadeset i negativnog sa blizu šesnaest procenata.

Kablovski PMU

TV N1 izbornoj kampanji posvetila je gotovo šezdeset sati svog programa ili približno devedeset dva procenta od ukupnog analiziranog vremena. Zabeleženo je prisustvo šesnaest stranaka i političkih pokreta, i jedanaest izbornih lista koje su proglašene do 6. marta.  Izbornim listama je posvećeno nešto manje od dvadeset tri procenta vremena. Nešto više od pedeset procenata ukupno analiziranog vremena pripada samom pružaocu medijske usluge, a gotovo svi zabeležni prilozi su negativnog tonaliteta. U dosadašnjoj izbornoj kampanji na programu TV N1 dominiraju teme „kritika vlasti“ i „negativno o Aleksandru Vučiću“ i zajedno su zastupljene sa više od dvadeset devet sati programa ili oko četrdeset pet posto ukupno analiziranog vremena. Više od sedamdeset procenata svih zabeleženih priloga ovog PMU je negativnog tonaliteta.

TV Nova S izbornoj kampanji posvetila je nešto više od trideset šest sati programa ili približno devedeset šest procenata ukupno analiziranog vremena. Zabeleženo je pojavljivanje četrnaest stranaka i političkih pokreta, i trinaest izbornih lista koje su proglašene do 6. marta. Više od polovine programa, preko dvadeset sati ili pedeset pet procenata posvećeno je analitičarima, novinarima i ostalim učesnicima kampanje.  Aktivnostima državnih funkcionera Nova S posvetila je sat i dvadeset minuta ili tri i po procenta od ukupnog vremena. Sa više od trideset šest procenata dominira tema „kritika vlasti“, dok je zabeleženo najviše priloga negativnog tonaliteta, nešto više od pedeset pet procenata.

Al Jazeera posvetila je izbornoj kampanji približno osam i po sati ili dve trećine svog izbornog programa. Nije zabeleženo pojavljivanje nijedne stranke ili političkog pokreta. U isto vreme, zabeleženo je pojavljivanje pet lista koje su proglašene do 6. marta kojima je posvećeno nešto više od trideset procenata ukupnog vremena. Približno isto vreme je posvećeno i aktivnostima državnih funkcionera. Dominantna tema je „kritika vlasti“ sa blizu trideset sedam posto ukupnog vremena. Zabeležno je blizu šezdeset procenata priloga negativnog tonaliteta.

Insajder TV je izbornoj kampanji posvetila nešto više od sedamdeset šest sati programa. Od toga vremena samom PMU pripalo je oko dvadeset pet procenata. Zabeleženo je pojavljivanje šest izbornih lista, kojima je ovaj PMU posvetio blizu šezdeset procenata ukupno analiziranog vremena. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je tri sata i dvadeset jedan minut. Dominantna tema u dosadašnjoj kampanji je „izbori uopšte, kampanja, procedura“. Najveći broj priloga u odnosu na ukupan analiziran program zabeležen je u negativnom tonalitetu, blizu sedamdeset procenata.

Back to top