Navigacija

Program javne rasprave o Nacrtu pravilnika o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge

Na osnovu čl. 38. i 40. Zakona o elektronskim medijima  („Službeni glasnik RS”, br. 83/14), Regulatorno telo za elektronske medije utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

1. U postupku pripreme opštih akata koji se neposredno odnose na pružaoce medijskih usluga Regulatorno telo za elektronske medije sprovodi javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medije usluge. (u daljem tekstu: podzakonskog akta)

2. Javna rasprava o nacrtu podzakonskog akta sprovodi se u periodu od 09. marta do 23. marta 2016. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi subjekti zainteresovani za funkcionisanje elektronskih medija: pružaoci medijskih usluga, operatori elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja, operatori multipleksa i dr.

Javna rasprava o nacrtima podzakonskih akata u formi okruglog stola održaće se u Beogradu 15. marta 2016. godine, zgrada Doma Sindikata, Trg Nikole Pašića br. 5,  IV sprat, Velika sala Regulatornog tela za elektronske medije u 11 časova.

3. Tekst Nacrta podzakonskog akta biće postavljeni 08. marta 2016. godine na veb-sajt Regulatornog tela za elektronske medije.

Primedbe, predlozi i sugestije podneose se Regulatornom telu za elektronske medije na e-mail: javna.rasprava@rem.rs ili poštom na adresu Regulatorno telo za elektronske medije, 11000 Beograd, Trg Nikole Pašića br. 5.

4. Nakon završetka javne rasprave Regulatorno telo za elektronske medije analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

5. Konačan tekst Nacrta podzakonskog akta biće objavljen 01. aprila 2016. godine.

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA

Goran Petrović, s.r.

Back to top