Навигација

Јавни конкурси за именовање чланова УО јавних медијских сервиса

Чланове Управног одбора јавног медијског сервиса именује и разрешава Савет Регулаторног тела за електронске медије.

Савет расписује јавни конкурс за именовање чланова Управног одбора шест месеци пре истека мандата чланова Управног одбора у складу са критеријумима прописаним Законом о јавним медијским сервисима.

Јавни конкурс за именовање чланова Управног одбора јавног медијског сервиса се објављује на веб сајту, у „Службеном гласнику Републике Србије” и једним дневним новинама које се дистрибуирају на подручју целе Републике.

Предлози се достављају лично или поштом у року од 15 дана од објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Предлози кандидата за чланове Управног одбора садрже: име и презиме, датум и годину рођења, школску спрему и занимање, адресу и контакт телефон кандидата и адресу и контакт телефон предлагача.

Уз предлог се доставља радна биографија кандидата са образложењем, писана сагласност кандидата да прихвата кандидатуру и изјава кандидата да не постоје сметње из члана 17. Закона о јавним медијским сервисима.

Архива јавних конкурса за именовање чланова Управних и Програмских одбора

Back to top