Навигација

О нама

Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) је самостална независна регулаторна организација са својством правног лица, која врши јавна овлашћења у циљу: делотворног спровођења утврђене политике у области пружања медијских услуга у Републици Србији; унапређивања квалитета и разноврсности услуга електронских медија; доприноса очувању, заштити и развоју слободе мишљења и изражавања; у циљу заштите интереса јавности у области електронских медија и заштите корисника услуга електронских медија, у складу са одредбама Закона о електронским медијима, на начин примерен демократском друштву.

Регулатор је функционално и финансијски независан од државних органа и организација, пружалаца медијских услуга и оператора. За обављање послова из своје надлежности Регулатор је одговоран Народној скупштини, а за вршење стручних и администативних послова образоване су стручне службе Регулатора чија су основна правила организације и начин рада прописани Статутом.

Седиште Регулатора је у Београду, на адреси Трг Николе Пашића бр. 5.

Органи Регулатора су Савет и председник Савета.

Савет има девет чланова, које бира Народна Скупштина Републике Србије из реда угледних стручњака из области које су од значаја за обављање послова из надлежности Регулатора. Начин рада Савета утврђен је Пословником о раду Савета.

Савет Регулатора чине:

                            

Оливера Зекић                               Милорад Вукашиновић                Александра Јанковић

председница Савета                        заменик председнице Савета         чланица Савета


                            

Александар Витковић                   Радоје Кујовић                               Вишња Аранђеловић

члан Савета                                       члан Савета                                     чланица Савета


Божидар Зечевић

члан Савета

Немања Тасић

члан Савета


Стручну службу Регулатора чине организационе јединице:

  1. Канцеларија Савета;
  2. Служба општих послова;
  3. Правна служба;
  4. Служба за надзор и анализу програма емитера;
  5. Финансијска служба.

Графички приказ организационе структуре

Овлашћенa лицa за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја су извршни директор Рајка Галин Ћертић и начелник правне службе Душица Недељковић.

Лице за заштиту података о личности је виши правни саветник Саша Симовић, sasa.simovic@rem.rs

Финансирање Регулатора

Финасирање Регулатора врши се у складу са Финансијским планом који за сваку годину доноси Савет. Сагласност на финасијски план даје Народна скупштина, а сви обрачуни прихода и расхода Регулатора подлежу годишњој ревизији од стране независног овлашћеног ревизора Извештаји Ревизора

Приход Регулатора чине средства остварена од накнаде коју пружалац медијске услуге плаћа за право на пружање медијске услуге.

Back to top