Навигација

Одлуке надлежних судова

Против коначног решења Регулатора може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања.

У управном спору покренутом по тужби поднетој против решења донетог у поступку издавања дозволе за пружање медијских услуга, изрицања мера или одузимања дозволе суд не може сам решити управну ствар пресудом (спор пуне јурисдикције).

Back to top