Навигација

Пријаве

Једна од надлежности Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) јесте да одлучује о пријавама у вези са програмским деловањем пружалаца медијских услуга.

Свако физичко и правно лице, укључујући ту и пружаоца медијске услуге, има право да поднесе пријаву Регулатору у вези са програмским садржајима пружалаца медијских услуга, ако сматра да се тим садржајима вређа или угрожава његов лични интерес или општи интерес. Пријаву којом се указује на вређање или угрожавање општег интереса, Регулатор узима у обзир приликом покретања поступка по службеној дужности. Наведена пријава се може поднети најкасније у року од 30 дана од дана премијерног или поновљеног емитовања спорног садржаја.

Пријава се подноси у писаном облику и мора садржати пун назив пружаоца медијске услуге на чији програмски садржај се односи пријава, дан и час емитовања програмског садржаја на који се пријава односи, наводе којим се вређају или угрожавају лични интереси подносиоца пријаве или општи интерес, као и име, презиме и адресу пребивалишта физичког лица, односно назив и седиште правног лица подносиоца пријаве и потпис физичког лица, односно потпис овлашћеног лица и печат правног лица подносиоца пријаве. Пријава се подноси на Обрасцу П, који је објављен на интернет страници Регулатора, а предаје се непосредно Регулатору, шаље поштом, факсом или електронском поштом. Регулатор је дужан да по пријему и разматрању пријаве, којом се указује на повреду или угрожавање права или правног интереса подносиоца, пријаву достави без одлагања пружаоцу медијске услуге са захтевом да се о њој изјасни најкасније у року од осам дана од дана достављања пријаве.

Регулатор је дужан да представника пружаоца медијске услуге позове, уз достављање извештаја, на седницу Савета на којој се расправља о изрицању мере, ради изјашњења о чињеницама битним за доношење одлуке. Ако је поступак покренут на основу пријаве због вређања или угрожавања личног интереса, на седницу Савета позива се, поред представника пружаоца медијске услуге, и подносилац пријаве.

Регулатор може да одбаци или одбије пријаву из законом предвиђених разлога, а ако утврди да је пријава основана, Регулатор изриче мере у складу са одредбама Закона о електронским медијима према пружаоцу медијске услуге, односно подноси захтев за покретање прекршајног и кривичног поступка или иницирање другог поступка пред надлежним државним органом, а подносиоца пријаве упућује на који начин може да оствари и заштити своје право.

Најчешћа питања и одговори у вези са подношењем пријаве

ПОДНЕСИТЕ ПРИЈАВУ

Back to top