Навигација

Одлуке о одузимању дозвола

 
 

У складу са чланом 100. Закона о електронским медијима, дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако:

 1. пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора да више не намерава да пружа медијску услугу;
 2. се утврди да је пружалац медијске услуге приликом подношења захтева за издавање дозволе у захтеву или у документацији поднетој уз захтев навео нетачне податке;
 3. пружалац медијске услуге није започео пружање медијске услуге у року предвиђеном чланом 98. овог закона;
 4. пружалац медијске услуге не пружа медијску услугу у трајању дужем од 30 дана непрекидно или 60 дана са прекидима у току календарске године, осим ако је до прекида дошло због више силе;
 5. ималац дозволе у периоду дужем од три месеца не задовољава прописане минималне техничке и организационе услове за пружање медијске услуге или не обезбеди квалитетну покривеност сигналом у зони покривања, у складу са овим законом;
 6. пружалац медијске услуге прекрши одредбе о заштити медијског плурализма предвиђене овим законом, као и законом којим се уређује област јавног информисања и медија;
 7. Регулатор, након спроведеног поступка у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега, пружаоцу медијске услуге изрекне меру одузимања дозволе због повреде обавеза или због непоштовања услова предвиђених дозволом;
 8. пружалац ни у накнадном примереном року не измири обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге;
 9. се услед промене власничке структуре пружаоца медијске услуге, након издавања дозволе, не може поуздано утврдити ко над пружаоцем медијске услуге има контролу у смислу закона којим се уређује област заштите конкуренције;
 10. ималац дозволе предузима правни посао у циљу преноса дозволе, супротно одредби члана 89. ст. 1–3. овог закона;
 11. у другим случајевима прописаним овим законом.

Издата дозвола престаје да важи престанком физичког или правног лица које је ималац дозволе.

 

 
Back to top