Навигација

Регулатива

Делокруг рада Регулаторног тела зе електронске медије, а на основу члана 07. Закона о електронским медијима је да: 

1)    утврђује смернице развоја медијских услуга у Републици Србији;
2)    доноси Статут;
3)    доноси финансијски план;
4)    доноси општа подзаконска акта предвиђена законом;
5)    издаје дозволе за пружање медијске услуге телевизије и линеарне медијске услуге радија (у даљем тексту: дозвола);
6)    ближе уређује услове и критеријуме за издавање дозвола у складу са одредбама овог закона и прописује образац и садржину те дозволе;
7)    издаје одобрења за пружање медијске услуге на захтев и ближе уређује услове и критеријуме за издавање одобрења;
8)    води Регистар медијских услуга и друге евиденције у складу са овим законом;
9)    спроводи контролу и надзор над радом пружалаца медијских услуга и стара се о доследној примени одредаба овог закона;
10)    изриче мере пружаоцима медијских услуга у складу са овим законом;
11)    одлучује о пријавама у вези са програмским деловањем пружалаца медијских услуга;
12)    даје мишљење надлежним државним органима у вези са приступањем међународним конвенцијама које се односе на област пружања медијских услуга;
13)    даје иницијативу за доношење и измену закона, других прописа и општих аката ради ефикасног обављања послова из свог делокруга рада;
14)    врши анализе релевантног медијског тржишта, у сарадњи са телом надлежним за заштиту конкуренције, у складу са методологијом прописаном актом који доноси Регулатор;
15)    врши истраживања потреба корисника медијских услуга и штити њихове интересе;
16)    сарађује и координира свој рад са телом надлежним за електронске комуникације и телом надлежним за заштиту конкуренције, као и са другим регулаторним телима у складу са овим законом;
17)    подстиче очување и заштиту српске културе и језика, као и културе и језика националних мањина;
18)    подстиче унапређење доступности медијских услуга oсобама са инвалидитетом;
19)    подстиче развој стваралаштва у области радија, телевизије и других аудио-визуелних медијских услуга у Републици Србији;
20)    подстиче развој професионализма и високог степена образовања запослених у електронским медијима у Републици Србији, као и унапређење уређивачке независности и аутономије пружалаца медијских услуга;
21)    ближе уређује услове за пружање услуга платформи за размену видео садржаја;
22)    доноси Кодекс понашања чланова Савета и
23)    обавља и друге послове у складу са законом.

Пословe из става 1. тач. 4), 5), 6), 7), 10) и 21) овог члана Регулатор обавља као поверене послове.

Back to top