Navigacija

214. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta
Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 214. vanrednoj sednici održanoj 4. septembra 2014. godine doneo je sledeće odluke:
 
 • Daje se saglasnost emiteru RTV Panonija d.o.o za emitovanje radio i tv programa, ul. Arse Teodorovića br. 5, Novi Sad - TV PANONIJA, na planiranu promenu vlasničke strukture, tako što će:

o   Dara Selić iz Bačkog Jarka, JMBG 0712948805065, celokupan svoj udeo od 100 % osnivačkog kapitala, preneti na Avnija Trlabuća iz Vučitrna, JMBG 2507958922013

 

 • nakon koje promene vlasnička struktura emitera RTV Panonija d.o.o za emitovanje radio i tv programa, ul. Arse Teodorovića br. 5, Novi Sad- TV PANONIJA,  će biti:

o   Avni Trlabuć iz Vučitrna, JMBG 2507958922013, sa 100 %  udela u kapitalu.

 

 • Daje se saglasnost emiteru Društvu sa ograničenom odgovornošću „Televizija Valjevo Plus“ iz Valjeva, ul. Norveških interniraca br. 23 – TV VALJEVO za promenu vlasničke strukture tako što će iz društva istupiti dosadašnji osnivač „Remont“ d.o.o. iz Valjeva prenosom svog osnivačkog udela od 100 % na Živojina Milinkovića, pa bi nakon izvršene promene, osnivač emitera biti Živojin Milinković JMBG 2908963770048 iz Valjeva sa 100 % udela u kapitalu navedenog emitera.

 • Odbija se zahtev emitera „π Canal ” d.o.o.  iz Pirota, ul. 22. divizije br. 10 – Pi kanal budući da je Pi Kanal imalac dozvole za emitovanje programa na lokalnom području, te se navedeni emiter ne može naći na Listi emitera čiji će  programi biti dostupni u Inicijalnoj mreži.

 

 • Izdaje se dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje  programa pravnom licu:

 • „HIFI“ d.o.o., ul. Bože Jankovića 27a, Beograd – HI FI

 • putem kablovsko distributivnog sistema

o   TELEMARK SYSTEMS d.o.o., ul. Sinđelićeva bb, Čačak

 

 • Daje se saglasnost za izmenu dozvole za kablovsko emitovanje programa tako što će tako što će kablovski operator Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. proširiti područje distribucije emitera Radio televizija Fleš d.o.o., ul. Kneza Miloša 11, Aranđelovac, pored Aranđelovca na Topolu i Lazarevac;

 

 • Oduzima se dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa br. K81/1 od 07.12.2011. godine, emiteru Televizija S d.o.o., ul. Beogradskog bataljona 57, Beograd- TV S, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.

 • Oduzima se dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa br. K108/1-1 od 23.05.2012. godine, emiteru "TV KANAL ULTRA"d.o.o., ul. Braće Jerković 117v, Beograd- IQS Life, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.

 • Oduzima se dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa br. K108/3 od 01.04.2014. godine, emiteru "TV KANAL ULTRA"d.o.o., ul. Braće Jerković 117v, Beograd- IQS Life, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.

 • Oduzima se dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa br. K108/3 od 01.04.2014. godine, emiteru "TV KANAL ULTRA"d.o.o., ul. Braće Jerković 117v, Beograd- IQS Life, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.

 • Oduzima se dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa br. K108/4 od 01.04.2014. godine, emiteru "TV KANAL ULTRA"d.o.o., ul. Braće Jerković 117v, Beograd- IQS Life, pre isteka vremena na koje je izdata shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.

 • ZABRANJUJE SE Holding kompaniji „Interspeed“ a.d. – u stečaju, Beograd, ul. Patrijarha Dimitrija br. 11 emitovanje radio programa na području Pirota od _________ godine, pa nadalje.

o   Odbacuje se zahtev  “Interspeed plus” d.o.o. , Beograd, ul. Vojvode Stepe 118, u skladu sa odredbom iz člana 58. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.

 

 

Back to top