Navigacija

216.redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Dnevni red i zapisnik sa 216. redovne sednice Saveta održane 21.05.2020. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 215. redovne sednice Saveta REM-a održane dana 12. marta 2020. godine, zapisnika sa 1. sednicu Saveta REM-a po hitnom postupku održanoj dana 19. marta 2020. godine, zapisnika sa 374. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 23. marta 2020. godine, zapisnika sa 375. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 27. marta 2020. godine, zapisnika sa 376. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 30. marta 2020. godine, zapisnika sa 377. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 16. aprila 2020. godine i zapisnika sa 378. vanredne sednice Saveta REM-a održane dana 12. maja 2020. godine;
 2. Donošenje odluke u postupku izricanja mera PMU Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o., Beograd – TV Pink u vezi programskog sadržaja emitovanog na programu pružaoca medijske usluge u emisijama „Svitanje“, „Novo jutro“, „Nacionalni dnevnik“, programima vesti i specijalnim emisijama posvećenim pandemiji COVID 19, prikazanih u periodu od 14. do 21. aprila 2020. godine a zbog učinjene povrede odredbe člana 47 stav 1 tačka 1 zakona o elektronskim medijima, člana 6 stav 1 i člana 7 stav 1 pravulnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga ;
 3. Donošenje odluke u postupku izricanja mera PMU Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o. Beograd – Nacionalna Happy TV u vezi programskog sadržaja emitovanog dana 18. aprila 2020. godine u emisiji „Dobro jutro, Srbijo“ a zbog povrede člana 50 Zakona o elektronskim medijima i člana 20 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medisjkih usluga;
 4. Donošenje odluke u postupku izricanja mera Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o. Beograd – Nacionalna Happy TV u vezi programskog sadržaja emitovanog dana 23. aprila 2020. godine u emisija „Goli život“ a zbog povrede člana 51 Zakona o elektronskim medijima i člana 27 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga;
 5. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole Preduzeću za radio i televizijske aktivnosti RTV Svrljig d.o.o., Svrljig – Radio Svrljig 102,9 pre isteka vremena na koje je izdata zbog postojanja razloga iz člana 99. Zakona o elektronskim medijima;
 6. Donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge br. K377 od 25.12.2017.godine izdate na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge Edukativno umetnički centar Digital Art, Nova Pazova – Televizija Pazova 24, shodno članu 89. stav 1. tačka 4. Zakona o elektronskim medijima;
 7. Razmatranje i donošenje odluke u postupku oduzimanja dozvole za pružanje medijske usluge broj 283/2008-5 izdate PMU Asocijacija udruženja i nevladinih organizacija RTV Nišava, Niš – Radio Nišava 103,1, na osnovu člana 99. Zakona o elektronskim medijima (,,Sl. glasnik RS“, br. 83/2014 i 6/2016 - dr. zakon);
 8. Razmatranje izveštaja Službe na nadzor i analizu programa o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza Javnog medijskog servisa Radio-televizija Srbije za 2019. godinu i donošenje odluke;
 9. Razmatranje izveštaja Službe na nadzor i analizu programa o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza Javni medijski servis Radio-televizija Vojvodine za 2019. godinu i donošenje odluke
 10. Obaveštenje o promeni vlasničke strukture pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa RTV-MN Toplica d.o.o., Prokuplje – TV 027;
 11. Razmatranje molbe Preduzeća za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o., Beograd - Nacionalna Happy TV i donošenje odluke;
 12. Razmatranje molbe Udruženja Nova mreža Srbije i donošenje odluke;
 13. Razmatranje molbe Grupacije radiodifuzije Udruženja za kreativnu industriju Privredne komore Srbije i donošenje odluke;
 14. Izveštaj o podnetim zahtevima pružalaca medijskih usluga za odlaganje plaćanja naknada za pružanje medijske usluge koje dospevaju u periodu mart – maj 2020.godine;
 15. Informacija o dostavljanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu, Godišnjeg izveštaja o radu i poslovanju za 2018. godinu, Finansijskog izveštaja za period januar-mart 2019. godine, Zapisnika o donošenju odluke Upravnog odbora bez održavanja sednice od 17.04.2019. godine, Zapisnika sa 200. Sednice Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“;
 16. Informacija o dostavljanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora za 2018. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu koje je usvojio Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije;
 17. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva Rom press d.o.o., Beograd – TV Info 24, za proširenje zone pokrivanja;
 18. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Radio Televizija Kruševac d.o.o., Kruševac – TV Kruševac;
 19. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Radio Televizija Šumadija d.o.o., Aranđelovac – RTŠ;
 20. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Televizija Fruška gora d.o.o., Ruma – TV Fruška gora;
 21. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Radio - Televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac –  TV Bujanovac
 22. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge GMS International d.o.o., Beograd – Turizam + TV;
 23. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Radiotelevizija Pančevo d.o.o., Pančevo – Dunav televizija;
 24. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Vranjska plus d.o.o., Vranje – Vranjska plus;
 25. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Kruna d.o.o., Ježevica – Radio Guča 87,7 ;
 26. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju visine godišnje naknade za pružaoca medijske usluge Adria Media Goup d.o.o., Beograd – Kurir televizija;
 27. Razmatranje i donošenje odluke po prijavi M.Z., podnetoj u vezi sa programskim sadržajem emitovanim na programu pružaoca medijske usluge Pink International Company d.o.o., Beograd;
 28. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Udruženje za regionalnu komunikaciju Urko, Pačir – TV Pačir, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 29. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji pr, Senta – Pro media Senta, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 30. Razmatranje i odlučivanje o produženju dozvole za pružanje medijske usluge izdate na osnovu zahteva Radnja za televizijske i radio aktivnosti Pro media Friđeš Irmenji pr, Senta – Pro media Ada, u skladu sa članom 88. Zakona o elektronskim medijima;
 31. Razmatranje zahteva i donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Fajterco d.o.o. Beograd – Fajter (F1), shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
 32. Donošenje odluke o izdavanju dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva Arena Channels Group d.o.o. Beograd – Arena Fight, shodno članu 83. Zakona o elektronskim medijima;
 33. Razmatranje i donošenje odluke o ponavljanju postupka po službenoj dužnosti u kojem je doneta odluka da se odobri promena vlasničke strukture PMU Kitchen TV d.o.o., Beograd – Kitchen TV;
 34. Razmatranje i donošenje odluke u ponovljenom postupku pokrenutim po službenoj dužnosti, po zahtevu za odobrenje promene vlasničke strukture PMU PMU Kitchen TV d.o.o., Beograd – Kitchen TV;
 35. Razmatranje i donošenje odluke po zahtevu Fondacije Slavko Ćuruvija da joj se prizna svojstvo stranke u postupku izricanja mere PMU TV K::CN 1;
 36. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa pružaoca medijske usluge TV K::CN 1 o objavljivanju emisija „Dobro jutro sa Đukom“, „Na kraju dana sa Đukom“ i „Na vezi sa Đukom“ i donošenje odluke;
 37. Razmatranje zahteva PMU Buba mara radio XXX d.o.o., Beograd – Radio X 91,2,  za dopunu programskog elaborata i donošenje odluke;
 38. Razmatranje zahteva pružaoca medijske usluge Impres d.o.o, Bačka Topola – Naš MM radio 97, za promenu programskog elaborata i donošenje odluke;
 39. Izveštaj o proveri usklađenosti Programskog elaborata, Radio - televizija Bujanovac d.o.o., Bujanovac – Radio Bujanovac 91,2 i dostavljenog materijala emitovanog programa, za potrebe produženja dozvole za emitovanje programa;
 40. Razmatranje i donošenje odluke o zahtevu Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu za razrešenje članova upravnog odbora Javne medijske ustanove Radio televizije Srbije i zabranu emitovanja informativnog i političkog programa pružaocima medijskih usluga TV Pink, Nacionalna Happy TV i TV Studio B;
 41. Razmatranje Izveštaja o nadzoru pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje za republičke, pokrajinske i lokalne izbore 2020. godine – 11.5.2020- 15.5.2020 (III presek)
 42. Razmatranje inicijative dva člana Saveta za donošenje Pravilnika o vremenu emitovanja rijalitija „prisilnog okruženja“ u programima pružalaca medijskih usluga;
 43. Razmatranje inicijative dva člana Saveta za unapređenje efikasnosti i vidljivosti rada Saveta REM-a;
 44. Razno.

Zapisnik sa 216. redovne sednice

Back to top