Navigacija

Saopštenje Saveta, 13. jul 2011. godine

Savet RRA je u postupku izricanja mera za oduzimanje dozvole obustavio postupak pokrenut protiv TV Prva, a u slučaju emisije „Veče sa Ivanom Ivanovićem“. Na osnovu izveštaja svojih službi i izjašnjenja emitera, Savet je zauzeo stanovište da u navedenim emisijama nije bilo govora mržnje niti elemenata kršenja Zakona o radiodifuziji. Savet je istovremeno prihvatio uveravanja da, bez obzira na prirodu emisije „Veče sa Ivanom Ivanovićem“, ne samo neće biti povređen Zakon o radiodifuziji i Kodeks emitera, već će urednički kolegijum TV Prva ubuduće s dužnom pažnjom voditi računa da ne bude pređena granica dobrog ukusa.

 

Svim kablovskim operaterima upućuje se apel da u svoju ponudu uvrste programe regionalnih i lokalnih emitera na područjima za koje ti emiteri imaju dozvolu. U nedostatku zakonskih ovlašćenja da ovu problematiku reguliše obavezujućim aktom,  Savet će se obratiti Ministarstvu kulture kako bi se pronašao zadovoljajuvći model regulisanja ove problematike i pre donošenja novog seta medijskih zakona, a u skladu sa dobrom evropskom praksom.

 

Vlasnička struktura svih nacionalnih emitera biće  u najkraćem roku objavljena na sajtu Agencije, u skladu sa odlukom Saveta.

 

Prekršajni sud u Beogradu je, po prijavi RRA, podnetoj povodom emisije „Trenutak istine“ emitovanoj oktobra 2009. godine, izrekao Televiziji „Pink“ kao pravnom licu kaznu od 750 000 dinara, dok je odgovornom licu izrečena kaazna u iznosu od 40 000 dinara. Sud je ovom odlukom stao na stanovište da navedeni program, kako je to navedeno u prijavi RRA, protivan odredbama Zakona kojima se štiti fizički, mentalni i moralni razvoj dece i omladine.

 

Beograd, 13.7.2011. godine

Savet RRA

Portparol Saveta

Srboljub Bogdanović

Back to top