Navigacija

Obaveštenje emiterima povodom vršenja nadzora nad vođenjem elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela

Obaveštavamo Vas da Republička radiodifuzna agencija od 01. januara 2014. godine vrši nadzor nad vođenjem elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela, u skladu sa odredbom 210 d stav 2 Zakona o autorskim i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 i 119/12).

U skladu sa navedenim ukazujemo emiterima na obavezu da elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela dostavljaju organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava(SOKOJ, OFPS i PI).

U okviru nadzora, Agencija će vršiti proveru ispravnosti elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela, postupajući po službenoj dužnosti, ili po prijavama organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava i fizičkih lica čija su prava povređena.

Agencija će, postupajući po osnovu poverenih poslova, u svakom trenutku moći da zatraži snimljene materijale. S tim u vezi, podsećamo Vas da je u skladu sa članom 35. Zakona o javnom informisanju („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 61/2005, 71/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US) potrebno da čuvate snimljene materijale mesec dana od dana emitovanja, a da materijale po nalogu dostavljate u WMV formatu.

Zbog svega gore navedenog pozivamo Vas da koristite autorska dela za koja imate kupljena prava, kao i da ažurno i tačno vodite evidenciju emitovanih i reemitovanih autorskih dela. Nedostavljanje elektronske evidencije autorskih dela predstavlja privredni prestup, u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

 

Republička radiodifuzna agencija

Back to top