Navigacija

Saopštenje povodom obezbeđivanja ujednačenog nivoa tona svih programskih sadržaja

Članom 48. stav 3. Zakona o elektronskim medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014) predviđeno je da se medijske usluge pružaju na način kojim se obezbeđuje ujednačen nivo tona svih, programskih sadržaja, a naročito audio-vizuelne komercijalne komunikacije u odnosu na drugi programski sadržaj.

Svi koji gledaju televizijski program (audio-vizuelna medijska usluga) znaju da su reklame glasnije od drugih segmenata programa. Tim povodom Regulatorno telo za elektronske medije dobilo je na desetine predstavki gledalaca. Pretpostavljamo da do razlike u glasnosti dolazi, uglavnom zbog toga što stari instrumenti koji se sada koriste, pokazuju da su reklame na istom nivou glasnosti kao i drugi delovi programa. Naime, dosadašnji instrumenti mere električni nivo zvuka, i po tim pokazateljima nema odstupanja u glasnosti. Novi instrumenti, bazirani na kompjuterskoj tehnologiji, pokazuju pravu vrednost, ono što mi čujemo. To je sada standard, nazvan EBU R 128, i on važi u Evropi. To je standard koji će i Republika Srbija morati da poštuje.

Ovaj standard treba da važi i za radio, jer često radio snima zvuk, recimo koncerte i muzičke emisije, pa taj zvuk emituje i televizija. U vezi sa tim, potrebno je da svi zajedno radimo na toj standardizaciji iako postoji problem jer radio još uvek radi na analognim predajnicima, a televizija se digitalizuje, pa je time i puno više potrebe za primenom tog standarda i za radio i za televiziju.

Svi pružaoci medijskih usluga treba da se trude da emituju ujednačen ton, a Regulatorno telo za elektronske medije će u saradnji sa RATEL-om kontrolisati primenu člana 48. stav 3. Zakona o elektronskim medijima i starati se o njegovoj primeni.

U Beogradu, 21. oktobra .2014. godine

Predsednik Saveta

Goran Karadžić

Back to top