Navigacija

Interpretativno saopštenje povodom stavljanja van snage Liste kanala za koje je predviđen obavezan prenos

Imajući u vidu česta pitanja i zahteve operatera u vezi sa Listom televizijskih programa za koje je predviđen obavezan prenos kao mera zaštite medijskog pluralizma, Savet REM-a smatra da je potrebno otkloniti nedoumice koje su povodom objavljivanja ove Liste dovele ili mogle dovesti do poremećaja na tržištu medijskih usluga.

S tim u vezi, Savet nalazi da je samo objavljivanje liste, kao mera zaštite medijskog pluralizma, u potencijalnoj koliziji sa garancijama slobodnog tržišta iz člana 84. Ustava Republike Srbije, te da posledice ove mere potencijalno mogu dovesti pružaoce usluga u neravnopravan položaj na tržištu. Ovo bi se desilo ukoliko bi objavljivanje Liste bilo tumačeno kao obaveza nosioca prava nad sadržajima da svoju imovinu učine dostupnom bez prava na naknadu. U tom pravcu su do sada i išla tumačenja koja se odnose na Listu, iako se sama Lista odnosila isključivo na obezbeđivanje dostupnosti sadržaja krajnjim korisnicima.

Zbog činjenice da je postojanje Liste imalo negativne efekte na tržišni položaj pojedinih učesnika i uopšte na interes javnog poretka za postojanjem ravnopravnosti svih učesnika na tržištu, Savet REM-a donosi odluku o stavljanju van snage Listu kanala za koje je predviđen obavezan prenos.

U novonastaloj situaciji operateri elektronskih komunikacionih mreža neće smeti da televizijske programe distribuiraju kroz svoje sisteme bez ugovora sa vlasnicima ili zastupnicima programa, a kao što je već ranije navedeno u saopštenjima REM-a. Ova garancija legitimnih očekivanja nosilaca prava nad programskim sadržajem u pogledu ugovornog regulisanja radi distribucije kanala odnosi se i na kanale sa nacionalnom terestrijalnom pokrivenošću.

Odnos između operatera elektronskih komunikacionih mreža i kanala sa nacionalnom terestrijalnom pokrivenošću definisaće isključivo ugovor između strana, bez mešanja javne vlasti u slobodnu volje obe ugovorne strane na koji način će regulisati svoje odnose.

Ukoliko pružalac medijskih usluga zahteva naknadu za distribuciju od strane operatera elektronskih komunikacionih mreža, to će se smatrati legitimnih zahtevom u skladu sa pravima pružaoca usluge, dok će se distrubicija bez saglasnosti nosioca prava nad sadržajima smatrati nedozvoljenom radnjom sa svim svojim zakonskim konsekvencama.

Savet REM-a

Back to top