Навигација

Интерпретативно саопштење поводом стављања ван снаге Листе канала за које је предвиђен обавезан пренос

Имајући у виду честа питања и захтеве оператeра у вези са Листом телевизијских програма за које је предвиђен обавезан пренос као мера заштите медијског плурализма, Савет РЕМ-a сматра да је потребно отклонити недоумице које су поводом објављивања ове Листе довеле или могле довести до поремећаја на тржишту медијских услуга.

С тим у вези, Савет налази да је само објављивање листе, као мера заштите медијског плурализма, у потенцијалној колизији са гаранцијама слободног тржишта из члана 84. Устава Републике Србије, те да последице ове мере потенцијално могу довести пружаоце услуга у неравноправан положај на тржишту. Ово би се десило уколико би објављивање Листе било тумачено као обавеза носиоца права над садржајима да своју имовину учине доступном без права на накнаду. У том правцу су до сада и ишла тумачења која се односе на Листу, иако се сама Листа односила искључиво на обезбеђивање доступности садржаја крајњим корисницима.

Због чињенице да је постојање Листе имало негативне ефекте на тржишни положај појединих учесника и уопште на интерес јавног поретка за постојањем равноправности свих учесника на тржишту, Савет РЕМ-а доноси одлуку о стављању ван снаге Листу канала за које је предвиђен обавезан пренос.

У новонасталој ситуацији оператери електронских комуникационих мрежа неће смети да телевизијске програме дистрибуирају кроз своје системе без уговора са власницима или заступницима програма, а као што је већ раније наведено у саопштењима РЕМ-а. Ова гаранција легитимних очекивања носилаца права над програмским садржајем у погледу уговорног регулисања ради дистрибуције канала односи се и на канале са националном терестријалном покривеношћу.

Однос између оператера електронских комуникационих мрежа и канала са националном терестријалном покривеношћу дефинисаће искључиво уговор између страна, без мешања јавне власти у слободну воље обе уговорне стране на који начин ће регулисати своје односе.

Уколико пружалац медијских услуга захтева накнаду за дистрибуцију од стране оператера електронских комуникационих мрежа, то ће се сматрати легитимних захтевом у складу са правима пружаоца услуге, док ће се диструбиција без сагласности носиоца права над садржајима сматрати недозвољеном радњом са свим својим законским консеквенцама.

Савет РЕМ-а

Back to top