Navigacija

Savet podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv SBB-a

Zbog izvršene promene rasporeda programa kojom je program RTS-a pomeren iza stranih kanala u ponudi SBB-a, Savet Regulatora je danas na sednici podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu protiv navedenog operatora zbog povrede odredbe člana 100. Zakona o elektronskim medijima.

Prema navedenom članu Zakona operator je bio u obavezi da u pismenoj formi obavesti Regulatora o svakoj promeni broja i strukture programskih paketa.

Takođe, Savet je doneo Obavezujuće kriterijume za bliže uređivanje logičke numeracije kanala.

Back to top