Навигација

Захтев за издавање дозволе за пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске, IPTV (осим терестријалне) електронске комуникационе мреже

Захтев за издавање дозволе за пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске, IPTV (осим терестријалне) електронске комуникационе мреже подноси се Регулаторном телу за електронске медије.

Захтев се подноси на Обрасцу ЗД са прилозима.  

Ако Регулатор утврди да је подносилац захтева поднео потпун захтев и тачне податке и потпуну документацију, издаје му дозволу и уписује медијску услугу у Регистар медијских услуга,

Регулатор решењем одбија захтев ако утврди да подносилац захтева не испуњава услове из члана 81. Закона о електронским медијима, као и ако из поднете документације која се односи на предложену програмску концепцију произлази да подносилац захтева не би испуњавао обавезе утврђене чл. 47–70. тог закона.

Поступак издавања дозволе за пружање медијске услуге путем кабловске, сателитске, IPTV (осим терестријалне) електронске комуникационе мреже ближе је уређен Правилником о поступку за издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева („Сл. гласник РС“ бр. 63/2015)
  - Образац Захтева за издавање дозволе за пружање медијске услуге-ЗД

Попуњен образац захтева потписан од стране одговорног лица за заступање са прилозима послати искључиво поштом на адресу Регулаторног тела за електронске медије: Трг Николе Пашића 5, 11103 Београд.

Back to top