Навигација

Саопштење са 230. ванредне седнице Савета

Регулаторно тело за електронске медије, раније Републичка радиодифузна агенције, издала је дозволе за емитовање радио програма установама, домовима културе, културним центрима и културно-информативним центрима, у складу са одредбама Закона о радиодифузији („Службени гласник РС“, бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – др. закон, 62/06, 85/06 и 41/09) који поред ове делатности обављају и друге делатности које су од значаја за одређена локална подручја и то посебно за подручја где се кроз овакве облике остварују права националних мањина: очување културне баштине и информисања на језицима националних мањина.

Законом о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“, бр. 83/2014)  је прописано да се издавач кога је непосредно или посредно основала Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, као и издавач кога је непосредно или посредно основала установа, предузеће и друго правно лице које је у целини или претежним делом у јавној својини или које се у целини или претежним делом финансира из јавних прихода, приватизује се у складу са прописима којима се уређују услови и поступак промене власништва друштвеног и јавног капитала и имовине.

Закон о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/2014 и 46/2015) не препознаје као субјекте приватизације наведене имаоце дозвола за емитовање радио програма па се код истих не може спровести приватизација која би им омогућила наставак емитовања програма.  

Након ступања на снагу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 (аутентично тумачење), 44/2014)  ови имаоци дозвола за емитовање програма нису били у могућности да промене своју правну форму, која промена би им омогућила приватизацију и на тај начин и даље емитовање програма.

Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној дана 30. јуна 2015. године разматрао насталу ситуацију и мишљења је да би немогућношћу спровођења приватизације, која би омогућила даље емитовање радио програма ових ималаца дозволе, било доведено у питање информисање грађана на локалном нивоу, посебно право информисања на језицима националних мањина, а што је и био предмет посебне оцене на јавном конкурсу на којима су ове дозволе издате.

Њихов програм на језицима националних мањина  је био одлучујући код утврђивања који од подносилаца пријава на јавном конкурсу пружа већу гаранцију да ће доприносити већем квалитету и већој разноврсности програма на одређеном подручју на коме програм треба да буде емитован. Такође, ово би утицало на остваривање медијског пурализма као  једног од основних начела информисања.

С друге стране, престанком емитовања радио програма ових ималаца дозволе, био би ослобођење један део радиодифузног спектра намењен емитовању радио програма, за које би Регулатор у складу са Законом био у обавези да распише јавни конкурс у коме су јасно дефинисани рокови, а који су по својој природи дужи. То јасно значи да би овај део радиодифузног спектра , као природни ресурс, остао неискоришћен до доношења коначних одлука Регулатора по јавном конкурсу који би био расписан.

Имајући у виду горе наведене чињенице, Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници донео одлуку  којом је дао сагласност да ови имаоци дозволе наставе са емитовањем програма после 1. јула 2015. године до доношења одлуке по Јавном конкурсу за фреквенције које исти користе, а који ће бити расписан пошто се стекну законски услови.

Back to top