Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja


Utvrđene liste kandidata za članove UO JMU RTS i RTV

Na 246. vanrednoj sednici održanoj 18.12.2015. godine Savet Regulatornog tela za elektronske medije stavlja na uvid javnosti Listu kandidata za devet članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio televizija Srbije“ i Listu kandidata za šest članova Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio - televizija Vojvodine“ radi davanja prigovora, shodno članu 53. Statuta Republičke radiodifuzne agencije („Sl. glasnik RS“ broj 102/05) i člana 3. Pravilnika o postupku imenovanja članova upravnog odbora javnog medijskog servisa („Sl. glasnik RS“, broj 143/14).

Prigovor se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste kandidata.

Stupanje na snagu pravilnika

Dana 21. novembra 2015. godine stupio je na snagu Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 93/15 od 1...

Izrečena mera Upozorenja Televiziji Happy

Savet REM danas izrekao meru upozorenja Televiziji Happy zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima i Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Pokrenut postupak protiv Happy TV

Savet REM je na današnjoj vanrednoj sednici pokrenuo postupak za izricanje mera Televiziji Happy koja je u svom programu emitovala kajron kojim se pozivaju gledaoci da toj televiziji dostave saznanja o „kriminalnim radnjama predsednice Privrednog suda u Pa...

Plaketa REM-u

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu povodom Dana fakulteta , uručio je danas Plaketu Regulatornom telu za elektronske medije u Beogradu za doprinos razvoju kulture informisanja i medijske pismenosti. Ova visokoškolska i naučna ustanova ocenila je rad Regulatora u prethodnom periodu u razvoju medijske scene u Srbiji uspešnim.

Prvo mesto za transparentnost

U okviru projekta „Da li su regulatorne agencije u Srbiji i Makedoniji transparentne i odgovorne analiziran je  sadržaj pet  oficijelnih veb sajtova regulatornih tela i agencija za koje se smatra da su glavni za ostvarivanje komunikacije između analiziranih subjekata i građana, Regulatorno telo za elektronske medije zauzelo je prvo mesto.

Savet REM kaznio je Happy TV i TV Pink zbog emitovanja neprimerenih sadržaja u rijaliti tv programima

Savet regulatornog tela za elektronske medije, na današnjoj sednici, kaznio je PMU Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju Happy TV d.o.o. Beograd,  Aleksandra Dupčeka broj 14 – Happy TV merom upozorenja, a PMU Preduzeće za informisanje i makreting "Pink international company" d.o.o. Beograd, Neznanog junaka 1 - TV Pink, merom opomene zbog emitovanja neprimerenih sadržaja u rijaliti tv programima Parovi, odnosno Farma.

Stupanje na snagu pravilnika i uputstva

Na osnovu čl. 63, 65. stav 5. i 66. stav 2. Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik RS“ br. 83/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj dana 12. avgusta 2015. godine, doneo Pravilnik o kriterijumima i načinu povećanja udela evropskih audio-vizuelnih dela i Uputstvo o načinu primene odredaba Zakona o elektronskim medijima kojima se

uređuje sopstvena produkcija.

Stupanje na snagu pravilnika

U skladu sa oredbama člana 60, člana 67. stav 19. i člana 71. Zakona o elektronskim medijima (“Službeni glasnik RS”, broj 83/14), Savet Regulatornog tela za elektronske medije je, na sednici održanoj 31. jula 2015. godine, doneo Pravilnik o audio-vizuelnim komercijalnim komunikacijama.

Stupanje na snagu dva pravilnika

Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva i Pravilnik o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa objavljeni su u „Službenom glasniku RS“ br. 63/15 od 17.07.2015. godine.

Stupanje na snagu tri pravilnika

Dana 3. jula 2015. godine, stupili su na snagu Pravilnik o sprovođenju nagradnih takmičenja u oblasti pružanja medijskih usluga, Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje i Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

Savet Regulatornog tela doneo je pravilnike na sednici održanoj 16. maja 2015. godine, a objavljeni su u Službenom glasniku RS br. 55/15 od 25. juna 2015. godine.

Saopštenje sa 230. vanredne sednice Saveta

Regulatorno telo za elektronske medije, ranije Republička radiodifuzna agencije, izdala je dozvole za emitovanje radio programa ustanovama, domovima kulture, kulturnim centrima i kulturno-informativnim centrima, u skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 – dr. zakon, 62/06, 85/06 i 41/09) koji pored ove delatnosti obavljaju i druge delatnosti koje su od značaja za određena lokalna područja i to posebno za područja gde se kroz ovakve oblike ostvaruju prava nacionalnih manjina: očuvanje kulturne baštine i informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Saopštenje Saveta REM povodom objedinjavanja vlasništva TV Prva i TV B92

Savet Regulatornog tela za elektronske medije dao je na današnjoj sednici saglasnost kojim je objedinjeno vlasništvo dve televizije sa nacionalom dozvolom – TV Prva i TV B92. Većinski vlasnik oba pružaoca medijskih usluga postalo je privredno društvo Antena group BV  iz Holandije čiji su osnivači članovi porodice Kirjaku.

"Zajedno do pobede" kampanja od posebnog društvenog interesa

Savet regulatornog tela za elektronske medije smatra da je kampanja „Specijalna olimpijada“ akcija od posebnog društvenog interesa i da ovakvu akciju treba da podrže svi pružaoci medijskih usluga zbog svog posebnog značaja u ostvarivanju društvenog interesa.

Cilj kampanje je da se svim građanima Srbije pruži prilika i omogući da se bave sportom, a posebno osobama sa intelektualnom ometenošću i da se kroz upoznavanje sa njihovim potrebama i mogućnostima doprinosi  pravilnom odnosu prema njima.

Back to top